اعتراض بە تداوم انزوای امرالی: راهپیمایی هزاران نفری در مارسی

بنابە درخواست مرکز جامعە دمکراتیک کورد در مارسی، هزاران نفر در میدان Canabîerey گردهم آمدە و در اعتراض بە انزوای رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان راهپیمایی کردند.

بعد از دیدار کمیتە منع شکنجە شورای اروپا از امرالی، نگرانیها در رابطە با وضعیت سلامتی رهبر آپو همچنان ادامە پیدا کردەاند. بر همین اساس خلق کورد و دوستان خلق کورد کە در مارسی حضور دارند، این اعتراضات را ادامە دادەاند.

بنابە درخواست مرکز جامعە دمکراتیک کورد NCKD، مجلس آرین میرکان و جنبش جوانان انقلابی TCŞکوردستانیان و دوستان خلق کورد بە گردهمایی و راهپیمایی دست زدند. پلاکاردهای این راهپیمایی حاکی از درخواست از کمیتە منع شکنجە، دادگاە حقوق بشر اروپا و سازمان ملل متحد بە منظور خاتمە دادن بە وضعیت موجود در امرالی بود. بر پلاکاردهای دیگر نوشتە شدە بود کە ٢٣ ماە است اوجالان تحت انزوا قرار گرفتە است.

تاکید بر تداوم فعالیتها در سطوح مختلف

این راهپیمایی تا مقابل دفتر نمایندگی  پارلمان اروپا در مارسی ادامە پیدا کرد. راهپیمایان با سر دادن شعار بژی سروک آپو، آزادی برای اوجالان خواستار لغو انزوای تحمیلی بر امرالی شدند. این مراسم سپس با ایراد سخنرانی ادامە پیدا کرد.

نخستین سخنرانی بە نمایندگی از جنبش جوانان انقلابی ایراد و اعلام شد: ما بە نمایندگی از جوانان اروپا هشدار می دهیم کە اگر سی.پی.تی واقعیات امرالی را فاش نکند، ما اقدامات جدیدی را در سطوح دیگر پیگیری می کنیم. لازم است همە بر این نکتە واقف باشند.

سپس بە نمایندگی از مرکز جامعە دمکراتیک کورد NCKDبیانیەای قرائت شد کە در آن برای آزادی رهبر آپو درخواست  شدە بود. و در ادامە آن آمدە بود کە برای آزادی رهبر آپو هر آنچە کە لازم باشد، انجام خواهد شد. دراین بیانیە از نیروهای دخیل در توطئە بین المللی درخواست شد کە بە سیاستهای دشمنانە خود با خلق کورد خاتمە دهند. همچنین از تمام نیروهای دمکراتیک درخواست شد کە مبارزە برای آزادی رهبر آپو راهر چە بیشتر قدرت بخشند.

میتینگ با سر دادن شعارهایی در حمایت از مبارزە خلق کورد و آزادی رهبر آپو خاتمە پیدا کرد.