حزب دموکراتیک خلق‌ها خواستار تعویق توقیف این حزب به بعد از انتخابات شده است

حزب دموکراتیک خلق‌ها بار دیگر از دادگاه قانون اساسی خواست توقیف این حزب را به بعد از انتخابات موکول کند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها  از هر نظر و شکلی بە بحث اصلی روز در محافل ترکیه و کوردستان مبدل می‌شود. علیرغم پروندەای مبنی بر توقیف شدن حزب دموکراتیک خلق‌ها اما به عنوان حزب اصلی انتخاباتی شناخته می‌شود.

دادستان کل جمهوری پروندەای مبنی بر توقیف حزب دموکراتیک خلق‌ها را باز کردە است. این پرونده در دادگاه قانون اساسی در جریان است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها برای تعویق این دستور، دادخواست جدیدی به دادگاه قانون اساسی ارسال کرده است و در آن درخواست کردە تا برگزاری دادگاە بە ١٦ دسامبر، بعد از انتخابات موکول شود.

پس از اینکە این درخواست رد شد، حزب دموکراتیک خلق‌ها این بار برای به تعویق انداختن دفاع شفاهی به مدت سه ماه و برگزاری پرونده پس از وقوع زلزله درخواست داد. دادگاه قانون اساسی درخواست حزب دموکراتیک خلق‌ها را مورد ارزیابی قرار داد و پرونده را برای دفاع شفاهی به مدت یک ماه به تعویق انداخت و ١١ آوریل را به عنوان تاریخ دفاع تعیین کرد.

پس از اعلام برنامه انتخابات، حزب دموکراتیک خلق‌ها برای بار دوم به دادگاه قانون اساسی رفت و خواستار موکول شدن این پرونده به بعد از انتخابات شد.

کمیسیون حقوق و حقوق بشر این درخواست  را آماده کرده و گفته است که دفاع شفاهی از خود در طول مبارزات انتخاباتی برای آنها دشوار است و بە این دلیل درخواست کردە کە این دفاعیات بە بعد از انتخابات ١٤ می موکول شود.