پلاتفرم یارسان: چهارم آوریل، میلاد رهبر خلق‌هاست

در بیانیه پلاتفرم یارسان آمده است: رهبر آپو در برابر نظام استعمار، درهای آزادی خلق کورد و تمام خلق‌های تحت ستم را گشود و در مقابل ایدئولوژی سرمایه‌داری و سیستم نسل‌کشی آن، سوسیالیسم راستین را توسعه دارد.

پلاتفرم یارسان به مناسبت ۴ آوریل، زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سالگرد تأسیس پژاک بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه پلاتفرم یارسان به این شرح است:

"رهبر آپو حیات خویش را صرف آزادی زن، آزادی ملت و زندگی دمکراتیک نمودە و چگونه باید زیست و انسانیت شایان چه حیاتی است، را بە خلق کورد و تمام خلق‌های آزادیخواە آموخت. میلاد رهبر آپو، تولد خلق‌های خاورمیانه و رستاخیز تازه آنان است. رهبر آپو توانایی تکیه کردن روی پای خود را به خاورمیانه بخشید و آن را به مرکزی برای زندگی آزاد و دمکراتیک متحول کرد. در چهرە و روح رهبر آپو خاورمیانه دوبارە متولد شد.

رهبر آپو با مبارزاتش و نیروی تئوری و ایدئولوژی‌ای که آفرید، مرتجع‌های کهنه و جدید را شکست داده و با مبارزاتش تاریخ حیات آزاد و دمکرات خلق‌ها را نوشت. این میلاد، برای خلق کورد که سال‌ها تحت ذهنیت اقتدارمحور و استعمارگر قرار گرفته بود به روح قیام و مبارزات رهایی و آزادی مبدل شد.

رهبر آپو در برابر نظام استعمار، درهای آزادی خلق کورد و تمام خلق‌های تحت ستم را گشود و در مقابل ایدئولوژی سرمایه‌داری و سیستم نسل‌کشی آن، سوسیالیسم راستین را توسعه دارد.

در چنین روزی و هفده سال پیش حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) نیز تاسیس گردید. همچنان کە رهبر آپو دربارە تاسیس پژاک در سخنانی بە این نکتە اشارە می‌نماید کە گام پیشرونده‌ی این حزب چونان آتشی هموارە شعله‌ور در دامنه‌ها و قله‌های بلند زاگروس در طول تاریخ برای تمام ایران و منطقه همچنان پروتوافشان و گرمابخش خواهد بود.

ما همچون پلاتفرم یارسان ضمن ادای احترام بە شهیدان آپوئی یارسانی، شهیدان «زانا کرماشان، سمکو دالاهو، زاگرس برزوان، شاهین دالاهو و زاگرس مانی» زادروز رهبر آپو و تاسیس پژاک را بە جامعە یارسان، خلق کوردستان، خلق‌های آزادە در سراسر جهان و رهبر آپو تبریک و شادباش عرض نمودە و بر مبارزات خود مبنی بر آزادی فیزیکی رهبرمان، رسیدن بە زندگی آزاد بر مبنای آزادی زنان و جامعە اکولوژیک تاکید می‌نماییم."