آغاز کارزار مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابله با فحشا و مواد مخدر

مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابله با شیوع مواد مخدر، فحشا و انفعال کارزاری را تحت عنوان «توقف مواد مخدر و ایجاد حیاتی جدید» آغاز کرده است.

مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها(HDP) در مقابله با شیوع و مصرف مواد مخدر و به انزواکشیدن جوانان کارزاری را تحت عنوان «توقف مواد مخدر و ایجاد حیاتی جدید» آغاز کرده است. مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها برای اعلام این کارزار نشست خبری خود را در هتلی در منطقه سور آمد برگزار کرد. ایمام تاشچیر، نماینده این حزب در پارلمان، فعالان جنبش زنان آزاد، مدیران و مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیک و بسیاری دیگر در این مراسم حضور داشتند.

در مراسم برگزار شده،  بعد از بیانیه اعلام این کارزار، ایمام تاشچیر در رابطه با اهداف این کارزار سخنرانی کرده و بر مبارزه جوانان تاکید کرد. بعد از آن امید آک‌بیک متن کوردی و أزگی اوراک متن ترکی این کارزار را قرائت کردند.

آک بیک خاطرنشان ساخت که جوانان دینامیسم جامعه و پیشاهنگان مبارزه بوده و به انحای مختلف هدف فشارهای حاکمیت قرار می‌گیرند. آک بیک در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که آنها به منظور آنکه بتوانند وظایف و مسئولیتهای خود را انجام دهند و سیاستهای پلید علیه جوانان را متوقف کنند، از امروز کارزار خود را علیه مواد مخدر، فحشا و انفعال آغاز می‌کنند. آک بیک خواهان سازماندهی جوانان شده و سازماندهی را اقدامی موثر علیه به حاشیه‌راندن جوانان و جامعه ارزیابی کرده و گفت لازم است که جوانان آینده و سرنوشت خود را رقم بزنند.