ق.س.د: هدف دولت ترک آواره کردن ساکنان منطقه است

سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک- ق.س.د در سخنانی اظهار نمود که دولت ترک با حمله به مناطق شمال و شرق سوریه در تلاش آواره کردن ساکنان و استقرار تبهکاران به جای ساکنان منطقه است.

گینو گابریل سخنگوی نیروهای سوریه دمکراتیک – ق.س.د حملات دولت ترک به غیرنظامیان شمال و شرق سوریه را محکوم کرد.

گابریل اظهار کرد که دولت ترک و تبهکارانش از آغاز حملات در ٩ اکتبر غیرنظامیان را آماج قرار داده‌اند و افزود:"به عنوان ق.س.د حملات عمدی اشغالگران به غیرنظامیان را به شدت محکوم می‌کنیم، دولت ترکیه مسئول این حملات است."

به گفته‌ی کینو گابریل "دولت ترک برای ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان به آنان حمله می‌کند و قصد آواره کردن ساکنان منطقه و مستقر کردن گروهکهای تروریستی به جای ساکنان است."