آوارگان عفرین: ما در کنار نیروهای رهایی‌بخش عفرین هستیم

آوارگان عفرین مشخص کردند که نیروهای رهایی‌بخش عفرین امید آزادی هستند و گفتند: «ما همیشه درکنار مبارزان ه‌ر‌ی خواهیم بود. عملیات‌های مبارزان ما در چارچوب خوددفاعی بوده و مشروع می‌باشد.»

کانتون عفرین ۶ سال است که در جلوی چشم جهانیان از طرف دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن اشغال شده است. پس از اشغال کردن، عفرین را ویران ساخته و دموگرافی آن را تغییر دادند. نیروهای رهایی‌بخش عفرین (ه‌ر‌ی) برعلیه دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن عملیات‌های تاثیرگذاری را انجام می‌دهند

عضو مجلس منطقه‌ی تل‌رفعت، محمد حنان و شهروندانی به نام حسین محمد و حسن درباره وضعیت عفرین و نیروهای‌ ه‌ری سخنانی ابراز داشتند.

محمد حنان خاطر نشان کرد که ۶سال است از آواره شدن آنها از عفرین می‌گذرد و گفت: «دولت اشغالگر ترکیه هر روز بمباران‌های خود برعلیه عفرین را ادامه می‌دهد، هدف آن خالی از سکنه کردن منطقه شهبا و بیرون کردن اهالی شهر عفرین است. در این اواخر ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن مناطق شراوا و تل‌رفعت که صفوف مقدم با دولت ترکیه محسوب می‌شوند را بمباران می‌کنند.»

محمد حنان در ادامه سخنان خود چنین گفت:‌ «مبارزان نیروهای رهایی‌بخش عفرین اهالی شهر عفرین هستند و عهد بسته‌اند  که شهر خود را از وحشی‌گری و ترور رهایی بخشند. نیروهای ما مداوم عملیات‌های خود را در عمق شهر عفرین انجام می‌دهند و عملیات‌های آنان به‌مثابه پیامی به اشغالگری ترکیه است که آنان شهر خود را رهایی خواهند بخشید. عملیات‌های مبارزان ما در چارچوب خوددفاعی بوده و مشروع می‌باشد.»

«ما در کنار نیروهای خود خواهیم بود»

حنان، به مثابه آوارگان عفرین بیان داشت که آنان همیشه در کنار مبارزان خود خواهند بود و اینچنین ادامه داد: «نیروهای رهایی‌بخش عفرین نیرویی خارجی نیست، آنان زنان و مردان شهر عفرین هستند و هدف آنها اینست که عفرین را رهایی بخشند و راه را بر دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به آن سد کنند تا نتوانند موجودیت کوردها را نابود سازند. ما آوارگان عفرین اشغال شده همیشه در کنار نیروهای خود خواهیم بود.»

تبهکاران ترکیه هر روز غیرنظامیان را هدف می‌گیرند

شهروندی به‌ نام حسن که اهل روستای کیشتار، از توابع مناطقی است که از طرف ارتش اشغالگر ترکیه اشغال شده است، در ارتباط با اعمال اشغالگرانه برعلیه خلق، این سخنان را بیان داشت: «ما از ابتدای اشغال عفرین از طرف دولت ترکیه در این منطقه هستیم. ما هر روز با سرکوب ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به او روبرو می‌شویم. هر روز غیرنظامیان را هدف گرفته و برعلیه کودکان، زنان و سالمندان بدون هیچ تفاوتی سرکوب و فشار اعمال می‌دارد. لازم است دیگر هیچکس در مقابل این ظلم که بر ما روا داشته می‌شود سکوت نکند.»

شهروند دیگری به نام میثم محمد که از آوارگان شهر عفرین اشغال شده است و اهل منطقه شراوا است چنین گفت: «زمانیکه دولت اشغالگر ترکیه و تبهکاران وابسته به او از زمانی که عفرین را اشغال کرده‌اند، هرگونه حمله‌ای را انجام می‌دهند. پلیدترین اعمال را برعلیه آوارگان عفرین در منطقه شهبا روا می‌دارند. هدف آنان اینست که خلق آنجا را آواره ساخته و از عفرین بیرون کند. آنان هرکاری که انجام دهند ما خاک خود را ترک نخواهیم کرد. اینجا وطن ماست. آن روزی که به عفرین خود بازخواهیم گشت، سر خواهد رسید.»