برای آزادی رهبر خلق کورد ٢ میلیون و ٦٢٦ هزار امضا جمع‌آوری شد

ابتکار مردمی شمال و شرق سوریە برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ٢ میلیون و ٦٢٦ هزار امضا جمع‌آوری کرده است.

ابتکار مردمی شمال و شرق سوریه  در ٢٢ دسامبر یک کمپین با هماهنگی ابتکار عمل آزادی برای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد -سوریە راه‌اندازی و شروع بە جمع آوری امضا کردند. این کمپین در مورد نتایج فعالیت‌هایش، در ورزشگاە هیثم کیچە در قامشلو با شعار ’خلق‌های شمال و شرق سوریە فریاد می‌زنند که انزوای علیه رهبر آپو پایان یابد و آزادی فیزیکی او تضمین شود’ کنفرانسی خبری برگزار کرد و در آن اطلاعیەای خواندە شد.

در این بیانیه آمده است: شهروندان شام، لبنان، باشور کوردستان، شمال و شرق سوریه در کمپین جمع‌آوری امضا شرکت کردند. این کمپین از ٢٢ دسامبر ٢٠٢٣ آغاز شد. در این کمپین ٢ میلیون و ٦٢٦ هزار و ٨٢٨ امضا جمع‌آوری شد.

این ابتکار عمل با اطلاعیە در سازمان‌های حقوق بشر و کمیته پیشگیری از شکنجه زیر نظر شورای اروپا (سی پی تی) کە درخواست کردە تا به خواسته‌های مردم گوش فرا دهند، گفت: بیشتر از ٢٣ ماە است کە هیچ اطلاعی دربارە اوجلان در دست نیست. همچنین دربارە تاثیرات زلزلە بر جزیرە امرالی چیزی نمی‌دانیم.

امضاها برای اینکە بە دست (سی پی تی) برسند، بە کمپین آزادی برای عبدالله اوجالان تحویل داده شد.