صدها نفر در مراسم تعزیە شهید دلدار روژاوا شرکت کردند

صدها نفر در مراسم تعزیە گریلای نیروهای مدافع خلق، شهید دلدار روژاوا در کوبانی شرکت کردند.

سازمان خانواده شهدا، در مقابل منزل شهید سعید ابراهیم (دلدار روژاوا) در محله شهید عبدوی شهر کوبانی مراسم تعزیە وی را برگزار کردند.

در این مراسم افراد زیادی شرکت کردند. مصطفی ایتو رئیس مشترک شورای کانتون کوبانی در این مراسم سخنرانی کرد و بە خانواده شهدا، رفقای وی و رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تسلیت گفت.

ایتو گفت: آن جوانانی که با اندیشه و فلسفه رهبر اوجالان رشد کردەاند، عهد بستند و بر عهد خود ماندند و در راە آزادی به شهادت رسیدند.

ایتو در پایان خاطر نشان کرد که باید دستاوردهای شهدا، حفظ شوند.

آرین کوبانی از اعضای شورای هماهنگی کنگره استار به نمایندگی از خانواده شهید سخنرانی کرد و سوگند انتقام و ادامه راە مبارزه شهدا تا رسیدن بە آزادی را یاد داد.