تداوم تاراج درخت‌های عفرین اشغالی از سوی رژیم غاصب ترک

تبهکاران رژیم اشغالگر ترک درخت‌های زیتون شهروندان منطقه‌ی جندرس را به تاراج بردند.

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه در روستاهای رمادیه، حمام و مسکی در منطقه جندرس، درخت‌های مثمر زیتون منطقه را بریده و همچنین خودرو یکی از اهالی روستای سمالکا در منطقه مباتا را نیز از وی گرفتند.

تبهکاران نورالدین زنگی وابسته به دولت اشغالگر ترک روز سه‌شنبه حدود ۵۰ درخت زیتون شهروندی به نام مصطفی فردونی ابو بسام در روستای رمادیه از توابع جندرس را قطع کرده و آنها را غارت کردند.

پس از آنکه مصطفی فردونی اهل روستای رمادیه در منطقه جندرس نپذیرفت که به تبهکاران دولت ترکیه باج بدهد، آنها درخت‌های زیتون او را بریده و با خود بردند.

همچنین بر اساس اطلاعاتی که از منطقه به دست ما رسیده است، تبهکاران الحمزه، سمرقند و احرار الشرقیه به همراه خانواده‌هایشان که در منطقه اسکان یافته‌اند، درخت‌های زیتون روستاهای مسکی و حمام از توابع جندرس را بریده و غارت کردند.

همچنین تبهکاران فرقه سلطان مراد خودرو یک شهروند با نام محمد سینو سیدو را در روستای سمالکا از توابع مباتا را مصادره کردند.