اعتصاب سراسری و گستردە در روژهلات کوردستان

در ادامە خیزش ژن، ژیان آزادی و بنابە درخواست گروهها و سازمانهای سیاسی در روژهلات کوردستان، امروز تمام شهرهای کوردستان در اعتصاب کامل بە سر می برند.

در ادامە خیزش ژن، ژیان آزادی، اعتراض بە کشتار سبعانە خلق توسط نیروهای رژیم ایران،  بنابە درخواست گروهها و سازمانهای سیاسی در روژهلات کوردستان، تمام شهرهای روژهلات امروز در اعتصاب کامل بە سر می برند. بنابە گزارشهای رسیدە از روژهلات کوردستان، شهرهای سنە، بانە، شنۆ، مهاباد، سقز، جوانرو، کامیران، پیرانشهر بوکان، منطقە قهوە قاباغی در اورمیە، بخشهایی از کرماشان، دهگلان، سردشت، روانسر در اعتصاب بە سر می برند.

همزمان با این اعتصاب گستردە، اخباری از شهادت جوانانی بە دست می رسد کە طی روزهای گذشتە با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی مجروح شدە بودند. شمال خدیر پور  از جوانان مجروح مهابادی ساعاتی قبل در بیمارستان خمینی اورمیە بە شهات رسید. او هفتە قبل در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای حکومت مجروح شدە بود.

بازداشتهای گستردە و فلەای همراە با هجوم شبانە بە منازل شهروندان کورد نیز در تمام شهرهای روژهلات آغاز شدە است. در سە روز گذشتە ١٦ جوان در شهرستان شنو دستگیر شدەاند. روز گذشتە حداقل ٦ نفر در سنە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە و از وضعیت آنان هیچگونە اطلاعی در دست نیست. طی ٣ روز گذشتە ١٠ نفر در ایلام توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدەاند. ٥ نفر دیگر نیز روز گذشتە در پیرانشهر بازداشت شدەاند.

همزمان با اخبار بازداشتهای گستردە، سیاوش حیاتی دبیرکل پیشین جبهە متحد کورد و سخنگوی گروە مشورتی فعالان مدنی نیز بە یکسال زندان محکوم شدە است.