حسو ابراهیم: عملیات شنگال بە پاسخی درخور برای دشمنان ایزدیان بدل شد

حسو ابراهیم ریاست مشترک هیات مدیریتی شنگال عملیات یگانهای مدافع شنگال علیە جاسوسها را تبریک گفتە و خاطرنشان کرد کە این پاسخی درخور برای دشمنان است.

حسو ابراهیم ریاست مشترک هیات مدیریتی شنگال در رابطە با عملیات یگانهای برخودان شنگال و نیروهای امنیتی شنگال علیە جاسوسها و عوامل نفوذی با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

در این بارە حسو ابراهیم اعلام داشت کە بە نمایندگی از هیات مدیریتی شنگال مراتب سپاسگزاری خود را از یگانهای مدافع شنگال و نیروهای دفاعی شنگال ابراز میداریم کە چنین عملیاتی را علیە جاسوسها انجام دادەاند.این عملیات بە پاسخی درخور برای دشمنان تبدیل شد تا خیانت و دشمنی را در میان ما ایزدیان ریشە کن نمایند.

آغاز چنین عملیاتی در چنین برهەای، اعتراف دستگیر شدگان، مایە شادی مادران، خواهران و فرزندان و تمامی خانوادەهای شهدا است. از همینرو چنین عملیاتی حایز اهمیت است. چنین عملیاتی در این برهە بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشتە است. بە پاسخی درخور بە دشمنان و تمام طرحهایی است کە برای شنگال در حال تدارک آن هستند.