بسی هوزات: خلق کورد در انتظار برداشتن گامی جدی و ملموس است

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان ضمن تحلیل اطلاعیە کمیتە حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: خلق کورد در انتظار برداشتن گامی جدی و ملموس است.

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان ضمن تحلیل اطلاعیە کمیتە حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: خلق کورد در انتظار برداشتن گامی جدی و ملموس است.

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان ضمن تحلیل اطلاعیە کمیتە حقوق بشر سازمان ملل متحد کە خواهان لغو انزوای تحمیلی شدە بود اعلام نمود هم اکنون خلق کورد بە جای سخن گفتن در انتظار برداشتن گامی جدی و ملموس است.

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان در برنامە ویژە تلویزیون میدیا خبر شرکت کرد. وی در ابتدا توطئە بین المللی ١٥ فوریە را مورد ازریابی قرار دادە و ضمن اشارە بە نزدیک شدن بە بیست و پنجمین سالگرد این توطئە بین المللی اعلام نمود کە ١٥ فوریە روز سیاهی برای کورد و روز نسل کشی است. هدف توطئە بین المللی نسل کشی و از میان برداشتن کورد است. ضمن محکومیت این توطئە اعلام می کنم کە توطئە بین المللی ٢٤ سال است کە بە نحوی متمایز ادامە پیدا کردە است. در باکور کوردستان در قالب حملات نسل کشی، در باشور کوردستان در قالب حملات  نسل کشی و اشغالگرانە و در روژاوای کوردستان نیز بر همین اساس در قالب حملات نسل کشی و قتلعام و اشغالگری ادامە دارد. در اروپا و بسیاری از مناطق دیگر جهان نیز بە شیوە ترور سیاسی ادامە پیدا کردە است. در مقابل ما تلاشهای جدی در جریان هستند. این تلاشها ٢٤ سال است کە ادامە دارند، حول برخودان رهبریمان، مقاومت خلقمان، برخودان گریلا و مقاومت زنان و جوانان، این مقاومتها در شکوهمندترین حالت خود ادامە پیدا کردە اند و در نتیجە، مانع از پیروزی این توطئە شدە است و همزمان با آن توطئەگری را در طول این فرایند خنثی نمودە است.

رهبر آپو همچنان در مقابلە با توطئەگری در حال مبارزە است

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود کە هدف از توطئە بین المللی از میان برداشتن رهبری در قالب فیزیکی و در نهایت از میان برداشتن و تحقق نابودی جنبش آزادی کورد بود. در قالب پیگیری سومین مرحلە این سیاست در تلاش هستند کورد را از عرصە بردارند و سیاست یکصدسالە نسل کشی کورد را بە نتیجە برسانند. بە همین دلیل است کە این سیاست و این برخودان بیست و چهار سال است کە ادامە دارد. این برخودان این نوع نگاە و این فرایند را خنثی کردە است. رهبر آپو همچنان در حال مقابلە با توطئە است. مقاومت را ادامە میدهد. گریلاهای کورد برخودان را ادامە میدهند، جنبش آزادی کورد با شکوهمندی و توانایی فوق العادە، با قدرت و نیرویی بزرگ استوار ایستادەاند و در حال مبارزە هستند. مبارزە از وسعت فراوانی برخوردار شدە است. بە مرحلەای رسیدە است کە بر خلقهای منطقە و زنان تاثیرگذار شدە است و آنها را بە تحرک و فعالیت و پویش وا میدارد. جنبش آزادی خلق کورد بە لحاظ سیاسی بە بازیگر سیاسی بزرگ در منطقە تبدیل شدە است و از نقش مهمی برخوردار است.

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان بە همین مناسبت با ادای احترام بە شهدایی کە احلام داشتە بودند نمیتوانید روز ما را تاریک کنید اظهار داشت: هوال ویان سوران در شب ١-٢ فوریە ٢٠٠٦ بدن خود را بە اتش کشید، یاد و خاطرە وی را گرامی میدارم. نیز یاد و خاطرە رهروان این مسیر، هوالان ویسی تاش و محمد آکار را کە اخیرا بدنشان را بە آتش کشیدند، گرامی میدارم. سیستم انزوا و شکنجە امرالی در جایگاە تداوم توطئەگری بین المللی ادامە پیدا کردە است. انزوای مطلق و نسل کسی، تداوم سیاستهای توطئە بین المللی است. توطئە بین المللی در امرالی در جایگاە سیستم شکنجە ادامە پیدا کردە و مبارزە قدرتمندی نیز در مقابل آن در جریان است. امروز این مبارزە بە انحای مختلف در جریان است. در نتیجە ان مبارزە است کە امروز کمیتە حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام میکند کە لازم است انزوا باید بە طور کامل خاتمە پیدا کند. این اعلام، نتیجە این مبارزە طولانی بودە و ناگزیر بە اتخاذ چنین موضعی شدەاند. این مبارزە باعث شدە است کە این سازمان بین المللی چنین موضعی اتخاذ کند. و گرنە تمام این سازمانها نیز خود بخشی از این توطئە بە شمار می روند. همە این سازمانها در توطئە بین المللی سهیم اند، این توطئە توطئەای بین المللی است. آمریکا، انگلستان، اسرائیل و کشورهای اروپایی در آن مشارکت داشتند. بسیاری از دولتهای عضو در سازمان ملل متحد در این توطئە مشارکت داشتند، از روسیە گرفتە تا ایران. چند نیرو در این توطئە مشارکت داشتند. یونان فعالانە در این توطئە مشارکت داشت. و اگر امروز مشاهدە می شود کە کمیتە حقوق بشر سازمان ملل متحد کە مشتمل بر تمامی کشورهایی است کە در آن مشارکت داشتە و حتی ترکیە نیز در آن حضور دارد، چنین موضعی اتخاذ می کند، در نتیجە مبارزەای ٢٤ سالە است. لازم است کە این مسئلە را اینگونە مشاهدە و تفسیر کرد. مشاهدە می شود کە بعد از دیدار و درخواستهای اخیر وکلا ناگزیر شدند کە این اطلاعیە را منتشر کنند.

لازم است کە سازمان ملل متحد در مقابل ترکیە موضعی عملی اتخاذ کند

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان در این رابطە اعلام نمود کە اتخاد چنین موضعی مهم بە شمار رفتە و نشاندهندە این مسالە است کە اگر ما بە مبارزە ادامە دهیم، مبارزە را بدون توقف ادامە بدهیم، بدون هیچ تردیدی بە نتیجە دست می یابیم. این همان موضوعی است کە سازمان ملل متحد از آن بە عنوان قطع تمام ارتباطات یاد می کند، کە حاکی از انزوای مطلق می باشد. و این بدین معناست کە لازم است در این بارە اقدام عملی انجام شود. یعنی نباید تنها در حد عمل باشد. بە همین دلیل لازم است کە سازمان ملل متحد در این بارە نسبت بە ترکیە از موضعی جدی و عملی برخوردار باشد. لازم است بتواند این خواستە را بر ترکیە تحمیل کند یا بر ترکیە مجازاتی را تحمیل نماید. ما منتظر چنین اقدامی هستیم.

کمیتە منع شکنجە شورای اروپا نیز پیش از همین موضع را گرفتە بود. چند سالی است کە این کمیتە با واکنش و اعتراضات جدی و رو بە فزایندە در سالهای اخیر مواجە شدە است. در سپتامبر اعضایی از این کمیتە بە امرالی عزیمت کردە و هیچگونە اطلاعیەای را در این رابطە منتشر نکردند. چند شایعە و اطلاعات مشکوک در رابطە با دیدار این هیات از امرالی وجود دارد. آیا بە امرالی عزیمت کردەاند؟ چگونە رفتەاند؟ آیا دیداری با رهبری داشتەاند یا خیر؟ اطلاعی از این مسئلە در دست نیست. ما از این مسئلە اطلاعی نداریم و آن را سیاستی پلید و متنفر کنندە قلمداد می کنیم. چە بگوییم؟ هیچگونە اطلاعی در رابطە با وضعیت سلامتی رهبریمان نداریم. هیچگونە بیانیە صریحی در این بارە منتشر نشد.

خلق کورد هم اکنون پذیرای بیانیەهایی از این دست نیست. سازمان ملل متحد، کمیتە منع شکنجە شورای اروپا بیانیە منتشر می کنند. احتمالا فردا هم دادگاە حقوق بشر اروپا، شورای اروپا، اتحادیە اروپا و آمریکا در این بارە بیانیە منتشر کنند. خلق کورد دیگر وقعی بە این بیانیەها و اظهارات نمی دهد. خلق کورد و جنبش  از این نیروها درخواست دارند کە در این بارە قدمی عملی و مشهود بردارند.

هم اکنون شکنجەای تمام عیار و مطلق در اروپا در جریان است. سیستم انزوا محصول این نیروهاست. این نیروها علیە رهبریمان این توطئە را شکل دادند. تلاش داشتند تا رهبرمان را از میان بردارند. موضع مسئولانە رهبریمان این توطئە را خنثی کرد. از همین رو وی را بە ترکیە مسترد کردند. سیستم شکنجە امرالی را ایجاد کردند. این نیروها را سازماندهی کردند و نقش نگهبانی را بە ترکیە دادند. تا این مرحلە، امرالی بە مرکز سیاست نسل کشی خلق کورد تبدیل شدە است. امرالی بە مرکز این جنگ تبدیل شدە است. جنگ اصلی در امرالی در جریان است. سالهاست کە سکوت کردەاند. بە بخشی از سیاست نابودی و نسل کشی خلق کورد تبدیل شدەاند. هم اکنون آنها در شکنجە امرالی، در تحمیل انزوا و سیاستهای ژنوساید و نابودی سهیم هستند. ما در چنین شرایطی صرفا منتظر حرف نیستیم. خواهان عمل هستیم. این خلق دیگر منتظر بیانیە و حرف نیست. بلکە خواهان عمل است. خواهان برداشتن گامی عملی در این رابطە هستند.

لازم است کە نیروهای بین المللی بیش از این در سیستم امرالی مشارکت نکنند

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان خاطر نشان ساخت کە لازم است سیستم شکنجە امرالی در هم بشکند و در ادامە افزود: این شکنجە علیە موازین جهانی حقوق بشر و علیە معاهدات بین المللی است. حتی علیە معاهداتی است کە ترکیە خود آنها را امضا کردە است. لازم است کە شورای اروپا بیش از این در این جنایت ضد بشری سهیم نشود، سازمان ملل متحد، آمریکا و نیروهایی کە در این توطئە مشارکت داشتند بیش از این در این جنایات سهیم نگردند، در این قتلعام مشارکت نداشتە باشند. خلق کورد چنین درخواست و انتظاری دارد.

بر همین اساس فعالیتهایی کە انجام می شوند بسیار مهم هستند. چندین هفتە است کە در مقابل پارلمان فعالیتهایی در حال انجام است. این فعالیتها بسیار مهم هستند. افکار عمومی را شکل دادەاند. در ٦ فوریە نیز در گور قوسر در باکور کوردستان راهپیمایی بە سوی گمیلک برگزار می شود. از هم اکنون بە سازماندهان این راهپیمایی درود می فرستم. این مسئلە بسیار مهم است کە صرفا بە گملیک و قوسر محدود نشود. ١٥ فوریە نزدیک می شود. وارد ماە فوریە می شویم. لازم است کە راهپیماییهای محکوم نمودن توطئە بین المللی در کوردستان و خارج از کوردستان بە نحو بسیار قدرتمند برگزار شوند. با اطمینان لازم است کە سال ٢٠٢٣ را بە سال آزادی فیزیکی رهبر آپو تبدیل کنیم. فعالیتهایی را در این راستا انجام دهیم.

هدف اصلی ما آزادی فیزیکی رهبر آپو است

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان     در ادامە سخنان خود خاطر نشان ساخت کە آزادی فیزیکی رهبر آپو را تامین خواهیم کرد. لازم است کە هدف اصلی ما بر همین اساس باشد. لازم است  کە انزوا را در هم بشکنیم. اما لازم است کە صرفا بە درهم شکستن انزوا اکتفا نشود. لازم است کە آزادی فیزیکی رهبر آپو را تامین کنیم. لازم است کە هدف اصلی همین باشد و بر همین اساس در همە جا فعالیتها و برخودان گسترش پیدا کند.

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان      در ادامە سخنان خود بە تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر بە رسمیت شناختن ژنوساید ایزدیان اشارە کردە و گفت: بە رسمیت شناختن قتلعام ایزدیان بسیار مهم است. پیش از این ١٢ کشور ژنوساید ایزدیان را بە رسمیت شناختە بودند. در کشورهای اروپا میتوان شاهد تزویر و دو رویی بود. از یک سوی ژنوساید ایزدیان را بە رسمیت می شناسند و از طرف دیگر حملە بە شنگال را در جایگاە ژنوساید تایید می کنند. در آخرین نمونە پارلمان فدرال آلمان ژنوساید ایزدیان را بە رسمیت شناخت. اما عملا هیچگونە اقدامی نمی کنند. در حالت عادی اگر کشوری ژنوساید را بە رسمیت بشناسد  لازم است کە ارادە و خودمدیریتی این جامعە را نیز بە رسمیت بشناسد. لازم است کە دفاع ذاتی آن را نیز بە رسمیت بشناسد، زیرا از این طریق است کە میتوان مانع از ژنوساید شد. اگر ایزدیان از  خودمدیریتی و نیروی دفاعی خود برخوردار نباشند، در آیندە امکان دارد کە بار دیگر تحت حملات جدید، فرمان، قرار بگیرند، و دچار نسل کشی شوند. آلمان و ١٢ کشور دیگری کە ژنوساید را بە رسمیت شناختەاند، لازم است کە خودمدیریتی شنگال را نیز بە رسمیت بشناسند.  تنها از این طریق است کە میتوان سیاستهای مزور و پر نفاق را از میان برداشت و اگر این مسئلە در عمل اجرا نشود. بە رسمیت شناختن آن منتهی نشود، در این خورت است کە در عمل اتفاقی نیفتادە است. این مسئلە حایز اهمیت است و لازم میدانم آن را خاطر نسان سازم. آلمان سالیان مدیدی است کە چنین سیاستهایی را علیە ایزدیان اجرا می کند. فعالیتهای میسیونری و تبلیغ دینی بە نحو جدی ادامە دارند، در رابطە با ایزدیان سیاستهای مداومی در این بارە ادامە داشتەاند. تلاش می شود آنها را تحت سیطرە و سایە خود قرار دهد. چنین سیاستی را اجرا می کنند.

این مسالە مهم بە نظر می رسد. در نزد ایزدیان، در شنگال بە مجرد آنکە مبارزە ای و تلاشی شکل می گیرد، نتیجە هم عاید می شود. یعنی در واقع این مسائل بدون چشمداشت بە وقوع نپیوستەاند. ایزدیان خلق شنگال بە منظور آنکە ژنوساید ایزدیان بە رسمیت شناختە شود، تلاشهای بسیاری را انجام دادەاند. در ابعاد سیاسی و دیپلماتیک و اجتماعی مبارزات گستردە و مصرانەای را دنبال کردەاند. در نتیجە این مابرزە و تلاشها بود کە این مسئلە امکان پذیر شد. و این نیز نیرویی بزرگ، شجاعتی بزرگ را بە ایزدیان بخشیدە است.

بر همین اساس میتوان مبارزە را هر جە بیشتر وسعت بخشید و آن را قدرتمندتر کرد. میتوانند کاری بکنند کە دولتهای دیگر نیز ژنوساید را بە رسمیت بشناسند. همزمان با آن میتوانند خودمدیریتیشیان را نیز بە رسمیت بشناسند. آنچە کە مهم است کە بە رسمیت شناختن و اعتراف بە آن است. لازم است کە همە در سطح جهان بە خودمدیریتی ایزدیان اعتراف کنند.  از همین رو باید ایزدیان در همە جا مبارزەای بسیار فعالانە، سیاسی و دیپلماتیک را ادامە بدهند. لازم است همە را متقاعد کنند کە بە این ژنوساید اعتراف کنند و همزمان بە خودمدیریتی نیز اعتراف شود. هم اکنون هزاران کورد، زنان ایزدی در دست داعش اسیرند. فرمان علیە شنگال فرمانی بود کە مستقیما از سوی دولت ترک صادر شد. این حملە مجزا از دولت ترک نیست. در قفای حملە داعش بە شنگال، نیروهای دولت ترک حضور داشتند. کودکانی کە ربودە شدند در آنکارا مشاهدە شدند. ایزدیانی کە بە ترکیە رفتند در همە جای جهان پراکندە شدند. شمار فراوانی از زنان و کودکان ایزدی در دست داعش هستند. لازم است بدانیم در حالی کە این قتلعام را بە عنوان ژنوساید معرفی می کنند کە دولت ترک خود بخشی از این ژونساید است و این بدین معناست کە اگر آن را بە رسمیت می شناسند لازم است کە ترکیە رانیز در آن سهیم بدانند. در مقابل این مسئلە دولت ترک قرار دارد کە در این ژنوساید سهیم بودە است. لاز است کە در این بارە نیز موضع گیری شود. همزمان لازم است کە موضعی در این بارە وجود داشتە باشد. دولت ترک خود بخشی از حملاتی بود کە بە کوبانی انجام شد. این دولت مستقیمان در حملات داعش بە روژاوا مشارکت داشت.

بسی هوزات ریاست مشترک هیات اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان    در خاتمە سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطرە آزادی کوبانی اعلام نمود کە در حملاتی کە منجر بە قتلعام در کوبانی شد. دولت ترک نیز سهیم بود. این حملە از سوی ژنرالهای ترک سازماندهی شد. دولت ترک در بعد لجستیک از داعش حمایت کرد. مهمات و سلاح داعش  نیز از سوی دولت ترک تامین شد. بە رسمیت شناختن ژنوساید ایزدیان قابل تامل و معندار است اما لازم است در این رابتە گامهای جدی برداشت. لازم است کە این مسالە بە علتی برای بە رسمیت شناختن خودمدیریتی تبدیل شود و تنها در این صورت است کە این مسئلە واجد معنا خواهد بود.