چاپ دوره پنج جلدی مانیفست تمدن دمکراتیک در اروپا

دوره پنج جلدی مانیفست تمدن دمکراتیک (مسائل گذار از مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته‌ دمکراتیک) برای نخستین بار در اروپا به زبان فارسی چاپ شد.

«مرکز نشر آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجلان» برای سهولت در دسترسی و مطالعه‌ی منسجم‌تر مخاطبان، پس از گردآوری و ویرایش دوباره در آگوست ٢٠١٩ دفاعیات پنج‌گانه‌ و مستقل را در قالب دوره‌ی کامل پنج جلدی تحت عنوان «مانیفست تمدن دمکراتیک» را در یک کتاب چاپ کرده بود. این کتاب برای اولین بار در اروپا چاپ شده است.

انتشارات میمان در اروپا این مجموعه را در یک کتاب چاپ کرده است.

علاقمندان در اروپا می‌توانند از طریق انجمن‌ها و مجالس کورد در شهرهای اروپا و یا از طریق کمیته پژاک در اروپا این کتاب را تهیه کنند. همچنین از طریق تلفن و واتساپ ٠٠٣١۶٨۵٢۴٢٣۵٣ نسبت به دریافت این کتاب اقدام کرد.

   کتاب حاضر ویرایش و چاپ سوم پنج جلد از دفاعیات رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان است:

   کتاب اول- تمدن عصر خدایان نقابدار و شاهان پوشیده

   کتاب دوم- تمدن کاپیتالیستی، عصر خدایان بی‌نقاب و شاهان عریان

​​​​​​​   کتاب سوم- آزمونی در باب جامعه‌شناسی آزادی

​​​​​​​   کتاب چهارم- بحران تمدن در خاورمیانه و رهیافت تمدن دمكراتیك

​​​​​​​   کتاب پنجم- مسئله‌ی کورد و رهیافت ملت دمکراتیک

   برگردان فارسی این مجموعه از سوی آراس کاردوخ و با ویراستاری ریوار آبدانان در ١۴٣١ صفحه منتشر شده است.