اگر دیدار انجام نشود، همه جا را مکان سرهلدان خواهیم کرد

تحصن علیه انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، در مقابل ساختمان CPT ادامه دارد. این فعالین اعلام کردند که اگر این دیدار انجام نشود، همه جا را مکان سرهلدان خواهند کرد.

 پس از آنکه معلوم شد، کمیتە منع سکنجە شورای اروپا CPT در امرالی با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دیدار نکرده است، کارزارهایی در سراسر جهان شکل گرفتە است. با فراخوان پناهندگان KCDK-E، کوردها در مقابل ساختمان CPT در شهر استراسبورگ فرانسه، از دیروز یک کارزار را آغاز نمودەاند که قرار است سه روز به درازا بکشد. این کارزار اکنون در دومین روز خود ادامه دارد. کوردها از فرانکفورت، دارمشتات، ماینز، گیسن، مانهایم، هانائو، زاربروکن و راسلشیم خود را به استراسبورگ رسانده و در این کارزار مشارکت نمودند. کوردهای ساکن جنوب آلمان و سیاستمداران کورد در تبعید نیز به این تحصن پیوستند. رئیس مشترک فدراسیون FCDK-KAWAی جنوب آلمان، محمد چُپان، نماینده KO-MAW دارمشتات، مُرشده اولتان و سیاستمدار عزیز تونچ در این تحصن سخنرانی نمودند. در این سخنرانیها اعلام شد که تهدیدات مربوط به رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان باید فورا تمام شود. رئیس مشترک فدراسیون FCDK-KAWA، محمد چُپان نیز سخنرانی نموده و اشاره کرد: «اگر دیدار با امرالی از طریق وکلا برگزار نشود، ما FCDK-KAWA همه میادین جهان را مکانی برای سرهلدان خواهیم کرد». عزیز تونچ نویسنده و سیاستمدار کورد نیز این چنین اظهار کرد: در امرالی چه خبر است؟ فهمیدیم که در امرالی دیداری انجام نشده است، اما چرا CPT چنین وانمود کرد که چنین دیداری برگزار کرده است؟ هدف از این دروغپراکنی و اطلاعرسانی نادرست چیست؟ CPT باید به این وضعیت مبهم و ناشفاف پایان دهد. مرشده اولتان، نماینده KOMAW دارمشتات نیز اینچنین اظهار داشت: ما به بیانیەای که CPT در رابطه با رهبری ما خواهد داد، اکتفا نخواهیم کرد». فردا، ساعت 10:00، اعضای کنفدراسیون Fed-Gel کارزاری دیگر برگزار میکنند.