دولت ایران اشغالگر بودە و برای بقای خود دست بە هر اقدامی می زند

مدت یک هفته است مسموم کردن دختران دانش آموز در مدارس دولت اشغالگر ایران به سرتیتر اخبار ایران و افکار عمومی و خارجی مبدل شده و توجە بر این نکتە متمرکز شداست ه که چه کسانی و با چه هدفی دختران دانش آموز را مسموم می کنند.

مدت یک هفته است مسموم کردن دختران دانش آموز در مدارس دولت اشغالگر ایران به سرتیتر اخبار ایران و افکار عمومی و خارجی مبدل شده و توجهات بر این متمرکز شده که چه کسانی و با چه هدفی دختران را مسموم می کنند، دلیل اصلی و هدف از  این مسموم کردنها چیست و چرا دختران دانش آموز با این حالت روبرو شده اند؟

آنچه کە ظاهراً مشخص است این است که در روز اول، تعدادی دختر در مدرسەای در شهر قم مسموم می شوند و به بیمارستان منتقل می شوند، پس از این حادثه در چندین شهر دیگر و به همان شیوه تعدادی از دانش آموزان دختر مسموم و به بیمارستان منتقل می شوند، بدون اینکه هیچ یک از دستگاههای دولتی در این رابطە بە مسئلەای اشارە داشتە باشند و از دلیل واقعی این مسموم سازیها اطلاع رسانی کنند. اما آنچه مشخص و قابل درک است، انگشت اتهام به سوی خود رژیم نشانه می رود و یک دست عمدی پشت این مسموم سازی دختران دانش آموز وجود دارد.

چه کسی پشت مسموم کردن دختران است؟

مسئولین مربوطه در ایران در این باره نظرات خود را پنهان کرده و مانند سه میمون کر و لال و کور ساکت کرده و در حال تنظیم یک سناریو برای پنهانکاری این مسموم سازیها هستند تا  مانع از انتشار وسیعتر آن در میان افکار عمومی داخل و خارج کشور کنند. در این راستا امروز به شیوەای نامسئولانه از تعدادی از شبکەهای فضای مجازیشان ادعا کردند که گروهی به نام هزارەگرا ها مخالف تحصیل دختران هستند در این مسئله دست دارند و با این کار می خواهند نقش کثیف رژیم و مسئولین و دستگاههای دولتی را پنهان کنند. رژیم اشغالگر و ضد زن و حکومت اعدام در برابر قیام زن، زندگی، آزادی گرفتار شده است و برای خاموش کردن این قیام به هر کاری دست می زند، زیرا این قیام روز به روز بیشتر مشروعیت رژیم را زیر سوال می برد.

رژیم اشغالگر ایران از زنان انتقام می گیرد

با شروع قیام زن، زندگی، آزادی که با کشتن ژینا امینی دختری از روژهلات کوردستان شروع شد، رژیم بلافاصلە درصدد برآمد  با حمله به زنان معترض به این قیام پایان دهد و آن را سرکوب نماید. در این راستا تمام دستگاههای سرکوب خود را از سیستم عقیدتی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی گرفته تا کانالهای خبری و پلیس و ارتش و نیروی ویژه و میکروفون مساجد را بکار گرفت تا این قیام را خاموش کند. اما وقتی دید سرکوب و فشار برای جلوگیری از اعتراضات سودی ندارد، دست به دستگیری و اتهام زنی و محکوم کردن معترضین به زندان و اعدام زد و با پخش اعترافات اجباری و تحت شکنجه خواست قیام را خفه کند. این هم مانند سایر ترفندهایش بی اثر بود و سرخورده شد. حالا نیز خلاف تمام ارزشهای اخلاقی و انسانی، اقدام به تجاوز جنسی به زنان و دختران معترض در زندانها کرده و با این کار می خواهد قیام زن، زندگی، آزادی را سرکوب کند. حالا هم می خواهند مانند حکومت طالبان از رفتن دختران به مدارس و دانشگاهها جلوگیری کنند و با مسموم کردن دختران می خواهند انتقام خود را از قیام زن، زندگی، آزادی بگیرند.

رژیم ایران یک رژیم ضد زن و ضدانسانی است

کاراکتر واقعی رژیم بە ویژە با حملە به زنان ایرانی ، میزان بی اخلاقی این رژیم جنایتکار را نشان می دهد که هیچ مرزی برای اقدامات اخلاقی و انسانی خود نشاختە و درصدد است حکومت ناعادلانه خود را با زور و ذهنیت مردانه همچنان ادامە دهد. اما مشروعیت این نظام از سال ١٩٩٠ دیگر برای زنان معنایی نداشتە است و صرفا رژیمی است که خود را بر اساس نقض حقوق زنان، ملت ها و اقشار آزادی خواه جامعه تحمیل کرده است. هم اکنون نیز چون از انقلاب و برخودان زنان می ترسند، زنان و دختران ایرانی را به اشکال غیرانسانی مورد حمله قرار می دهند. هزاران مبارز آزادیخواە، دمکرات، روشنفکر، دانشگاهیان، هنرمندان، فیلمسازان و ورزشکاران از همه خلق ها حمایت خود را از انقلاب ژن، ژیان، آزادی اعلام کردند. این احساس آزادی مایه امید همه زنان، مبارزان آزادی و ملت های رنج دیده و تحت ستم چه در منطقه و چه در سراسر جهان شده است. بنابراین هرگونه بی احترامی، تجاوز و شکنجه به معنای تجاوز، بی احترامی و مسموم کردن آمال و آرزوهای زنان و تمام بشریت است و از طرف دیگر سکوت در مقابل اعمال ضد بشری رژیم اشغالگر و ضد بشری مایه شرمندگی بشریت است. زیرا چنین رژیم غیراخلاقی یک تهدید واقعی برای ارزش های مشترک بشریت به عنوان یک کل است.

زنان میهنمان در پی همبستگی و انسجام خود هستند

از همان ابتدای انقلاب ژن، ژیان، آزادی، اقشار دانشجو و بە ویژە جوانان، همگامان و همراهان این انقلاب بودەاند، اما امروزە دیگر انقلاب زنان و جوانان و دانشجویان و خلقها وارد مرحلە جدیدی شدە است. اگر امروزە، دختران و زنان در مدارس و دانشگاهها بە نحوی شنیع مورد حملە با گازهای مسموم  قرار می گیرند، در فردایی نزدیک  بە هیچ کسی رحم نخواهند کرد. از همین رو هیچ کس نباید انتظار داشتە باشد کە این رژیم بە خواستها و مطالبات خلق توجهی داشتە باشد. در همین راستا لازم است دانشجویان و اساتید روشنفکر و پیشاهنگ بە نقش تاریخی خود واقف باشند کە همیشە رهبری چرخشهای دمکراتیک را بر عهدە داشتەاند. از همین رو لازم است کە در برابر این بی احترامیها، اقشار و طبقات مختلف جامعە و بە ویژە دانشجویان و دانشجویان چشم خود را بر واقعیات نبندند. دانشجویان در ایران در گذشتە و آیندە هموارە در رقم زدن سرنوشت جامعە نقش داشتەاند. بە همین دلیل لازم است کە همانند دورەهای پیشین بە تمام جهان نشان بدهند کە این نقش را ایفا خواهند کرد و در راستای آیندەای بهتر برای تمام خلقهای ساکن ایران گام برخواهند داست.

ستم و ستمگری چندان نمی پاید. زندگی ستمگران بسیاری مانند ضحاکان و نمرودها نیز سرانجام خاتمە یافتە است. اما آیندە از آن کسانی است کە عاشقان آزادی و جامعەای ازاد هستند.