ریاست مشترک پژاک زیلان وژین: زنان تجسم دانش و حافظه‌ی تاریخی هستند

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در مقاله‌ای نوشته است بعد از ٤٤ سال حاکمیت نادمکراتیک رژیم ایران، مسائل مربوط به خلق‌ها بیش از هر زمانی گریبان این رژیم را گرفته و به بحرانی‌ترین مرحله خود رسیده است.

زیلان وژین ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در مقاله‌ای نوشته است بعد از ٤٤ سال حاکمیت نادمکراتیک رژیم ایران، مسائل مربوط به خلق‌ها بیش از هر زمانی گریبان این رژیم را گرفته و به بحرانی‌ترین مرحله خود رسیده است. او این بحرانها را ناشی از مدیریت مرکزگرای حاکم می‌داند.

ریاست مشترک پژاک در مقاله خود مبنای ذهنیتی سیاست‌های رژیم ایران را عبارت از نسل‌کشی و همگون‌سازی هویتی در جامعه متکثر ایران دانست و به تبعیض در مدیریت سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.

زیلان وژین در این مقاله با عنوان "زنان تجسم دانش و حافظەی تاریخ"، با ذکر اینکه انقلاب‌ با پیشاهنگی زنان امید به پیروزی را بیش از هر زمانی در طول تاریخ آزادی جامعه‌ی بشری، شکوفا ساخته است، نوشت: رژیم ضدزن حاکم بر ایران با تحمیل قوانینی که در مغایرت آشکار حقوق آزادی و برابری هستند در تلاش است زنان و جامعه را ناچار به تسلیمیت و اطاعت نماید.

او یادآور شد تمامی خلقهای موجود در جغرافیای ایران، با مسائل بسیار جدی و بحرانی گریبانگیر هستند ولی مسائل زنان و خلق‌ کورد نقطه عطف مسائل بحرانی موجود در ایران را تشکیل می‌دهند.

ریاست مشترک پژاک به پیشینه مبارزاتی پنجاه ساله زنان کورد با رهبری اوجالان اشاره کرد و ادامه داد آنها بعنوان جنبش آزادیخواهی خلق کورد در شرق کوردستان در طول ٢٠سال مبارزه بی‌امان در راستای برساخت زندگی آزاد و دمکراتیک با دیگر خلقها تلاش کرده و تا پیروزی به مبارزات خود ادامه می‌دهند.

زیلان وژین در این مقالە همچنین به عملکرد ٤٤ ساله رژیم نگاهی انداختە و نوشتە است: "زنان و جامعه در تمامی عرصه‌های زندگی با قوانین کشنده و ممنوعیتهای الهی ساختگی روبرو مانده‌اند و در برابر مطالبه انسانی‌ترین حقوق خود هزینه‌هایی به بهای جانشان پرداخته‌اند، از سرزمین خود کوچانده شده‌اند و سرنوشت‌شان به تباهی کشانیده می‌شود."

او زنان و تمامی احزاب و نیروهای آزادیخواه در ایران و شرق کوردستان را نیروی اساسی اتحاد و همبستگی کنونی دانستە و تصریح کرد گفت‌وگو و تلاش برای گذار از مرزها و دگمهای ذهنیتی کلاسیک به جسارت و اصرار بر پیروزی نیاز دارد که زنان در این زمینه از قابلیت غیرقابل انکاری برخوردارند.

زیلان وژین درباره مواضع پژاک توضیح داد که آنها تنها خود را مبنا و مرکز چاره‌یابی در ایران و شرق کوردستان نمی‌پندارند و در عین‌حال نیز به هیچ نیرو و سازمانی اجازه چنین برخورد غیردمکراتیکی را نمی‌دهند. او پژاک را معتقد به یک جبهه دمکراتیک و آزاد میان خلق‌‌های ایران بیان کرد و نوشت: "ما سازماندهی جامعه مدنی در یک نظام دمکراتیک و فراملیتی، که چاره‌یابی مسائل را بهمراه خواهد داشت را سرلوحه مبارزات خود قرار داده‌‌ایم.

عضو شورای اجرایی کژار  برای توضیح وضعیت رژیم یادآوری کرد شنیده شدن شعار "زن، زندگی، آزادی" در شهر قم که یک مرکز ایدئولوژیک رژیم ایران است گویای حال نظام است.