برگزاری مراسم سالگرد آزادی کوبانی در منطقە فرات

در منطقە فرات مراسم هشتمین سالگرد آزادی کوبانی و تاسیس خودمدیریتی برگزار شد.

روز گذشتە با مشارکت صدها نفر از ساکنان منطقە فرات و کوبانی، مراسمی بە مناسبت هشتمین سالگرد آزادی کانتوان کوبانی و نیز نهمین سالگرد تاسیس خودمدیریتی شمال-شرق سوریە در سالن فرات برگزار شد.

در این مراسم محمد شاهین ریاست مشترک شورای اجرایی منطقە فرات سخنرانی کردە و اعلام نمود کە کوبانی با فلسفە ملت دمکراتیک بە پیروزی دست یافتە و در ادامە خاطر نشان ساخت: سالگرد آزادی کوبانی و نیز تاسیس خودمدیریتی را بە تمام خلقها و شهدای نبرد مقدسمان شادباش می گوییم. ما امروز بە یمن برخودان شروانان قهرمان بە چنین روزی رسیدەایم. در مقابل تمام کسانی کە میخواهند پروژە ملت دمکراتیک را از میان بردارند مبارزە کردە و قاطعانە موضع می گیریم. ما با حمایت  و پشتیبانی خلقهای منطقە پروژە ملت دمکراتیک را بە پروژەای جهانی بدل خواهیم کرد.

عایشە افندی ریاست مشترک خانوادە شهدا نیز در بر پیمان خود مبنی بر تداوم برخودان اظهار داشت: بە یمن برخودان تمام خلقها در منطقە و پروژە ملت دمکراتیک کوبانی بە پیروزی رسید. کوبانی برای برخودان تصمیم گرفت و بە پیروزی نائل آمد. ما این مسیر را ادامە خواهیم داد و  با روح آپویی در مقابل تمام نیروهای استعمارگر برخودانمان را تداوم می بخشیم.

سپس معصوم علی عضو شورای اجرایی شمال-شرق سوریە سخنرانی کرد. علی ضمن تبریک هشتمین سالگرد آزادی کوبانی بە تمام خلقهای شمال-شرق سوریە اظهار داشت: همە بر این نکتە واقفند کە چگونە حکومت سوریە و عراق در مقابل تبهکاران داعش دچار هزیمت شدند. تبهکاران داعش با حمایت حاکمان و با برخورداری از انواع سلاح بە کوبانی حملە کردند. اما در نتیجە قهرمانی شروانان ما شکست خوردند.

عضو شورای هماهنگی کنگرە ستار، زوزان بکر نیز در این مراسم خاطر نشان ساخت کە بە یمن خون زنان و فرزندان خلق کورد، کوبانی آزادی خود را تامین کردە و در ادامە افزود: د رمقابل ظلم و ستم، شروانان و رزمندگان قهرمان ما، موجودیت خود را تامین و تضمین کردند.