بیلان سە روزە حملات دولت ترک بە روژاوا: استفادە از بمبهای فسفری

در نتیجە حملات سە روزە ارتش ترک بە مناطق شمال-شرق سوریە، ١٣ غیر نظامی و ٨ شروان بە شهادت رسیدەاند. دولت ترک در جریان این حملات از بمبهای فسفری برای بمباران یک مدرسە در کوبانی استفادە کردە است.

دولت اشغالگر ترک از روز ١٩ نوامبر، در ساعت ٠٠:٠٠ با هواپیماهای جنگی بە مناطق دیرک، درباسیە، ابورسن، کوبانی و شهبا در مناطق شمال-شرق سوریە حملە کرد. حملات سە روز است کە ادامە پیدا کردەاند و این حملات بە تمام مناطق شمال-شرق سوریە گسترش پیدا کردە است.

بیلان حملات دولت ترک بە مناطق روژاوا بە شرح زیر است:

در ٢٠ نوامبر:

جنگل کوبانی در غرب این شهر، جادە جرابلس، مشتنور در جنوب، روستای هلینج و کانیا کوردان توسط هواپیماهای جنگی بمباران شدند.

دولت اشغالگر ترک ٢ بار بە روستاهای هلینج، ٦ بار بە تپە مشتنور، ٢ بار بە روستای شیرانا، ٣ بار بە دیرا حکومیە، ٢ بار بە کانیا کوردان و ٣ بار بە انبار غلات در روستای قیزعلی حملە کردند. بسیاری از منازل بە دلیل این بمباران آسیب دیدەاند.  دو نظامی دشمن هم در روستای قیزعلی کشتە شدە و ٢ نظامی دیگر نیز مجروح شدند.

در ساعت ٠٩:٣٠ دقیقە تپە مشتنور بار دیگر بمباران شد. در نتیجە این بمباران بدون وقفە، بیمارستان کوید بە طور کامل تخریب شد. روستاهای شیخ عیسی در شهبا، قلعە شوارخا در منطقە شیرا و انبارهای گندم در دیر عرب در شرق و شمال زرگان  بمباران شدند.

دولت ترک ٤ بار با هواپیماهای جنگی بە روستای تقل بقل در منطقە کوچرات حملە کردند. یکی از کاارمندان ادارە برق در این روستا بە شهادت رسید. بعد از بمباران نخست، مردم برای کمک رسانی بە منطقە بمباران شدە رفتند. در جریان این بمباران یک خبرنگار آژانس خبری هاوار با نام عیسما عبدالە و در مجموع ١١ نفر بە شهادت رسیدند.

همچنین ارتفاعات روستای گری کندال و گری چلی نیز بمباران شدند. مرکز برق این منطقە نیز تخریب شدە است. در نتیجە این حملات ١١ نفر بە شهادت رسیدەاند.