جوانان کوبانی: رفیق هارون با شهامت و مقاومت بر ضد خیانت ایستادگی کرد

جوانان کوبانی با بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت بە تحویل دادن گریلای نیروهای مدافع خلق (هـ.پ.گ) هارون اَلباک بە دولت ترکیە از سوی مزدوران در منطقەی هزخ از توابع شرناخ؛ اعلام کردند.

جوانان خانوادە شهدای کوبانی با بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت بە تحویل دادن گریلای هـ.پ.گ هارون اَلباک بە دولت ترکیە در منطقەی هزخ وابسته به شرناخ؛ بروز دادند.

بیانیه توسط محمد محمود خواندە شد. در بیانیه گفته شد: ما از کوبانی (قلعە مقاومت) بە همەی گریلاهای آزادی درود میفرستیم، بە خاطر خیانت خیانتکاران، رفیق هارون بە دولت اشغالگر ترکیه، تحویل دادە شد. رفیق هارون با شهامت و مقاومت بی‌نظیر بر علیە خیانت مقاومت کرد. هیچ کس نمی‌تواند ارادە آهنین ما را بشکند و ما از جوانان هر چهار بخش کوردستان تقاضامندیم که در مقابل چنین اعمالی مقاومت کنند.