کنگره ستار اقدامات دولت ایران علیه معترضان را محکوم کرد

شورای کنگره ستار از خیزش روژهلات کردستان و ایران به رهبری زنان حمایت کرد و اقدامات ظالمانه دولت ایران علیه معترضان و احکام اعدام علیه آنها را محکوم کرد و آنها را بە عنوان جنایت علیه بشریت توصیف کرد.

کنگره ستار در شمال و شرق سوریه در خصوص اعتراضات در شرق کردستان و ایران بیانیه ای صادر کرد و سیاست های سرکوبگرانه حکومت ایران علیه معترضان را محکوم کرد وحملات حکومت ایران علیه معترضان را که منجر به اجرای حکم اعدام شده را قتل عام علیه بشریت خواند. علاوه بر این،  شورای کنگره ستار تصریح کرد که حکومت ایران صدها جوان، زن و کودک را به شهادت رساندە است، هزاران زن و جوانان را دستگیر کردە است که بسیاری از آنها زیر شکنجه به شهادت رسیدند.

مجلس کنگرە ستار اعلام کرد که جنایات رژیم ایران علیه قیام مسالمت آمیز به سطح جنایات جنگی و نسل کشی می رسد و بە صدور حکم اعدام 30 نفر از جمله 3 زن از جملە مهسا محمدی، فهیمه کریمی، فرزانه قارحصلو اشارە کردە و می نویسد: رژیم ایران ستمهای فراوانی را  علیه مردم ایران و زنانی روا میدارد صدور چنین احکامی  جنایت علیه بشریت است. این مجمع از مردم ایران و زنان خواست تا مبارزات خود را افزایش داده و به مطالبات برحق آزادیخواهانە خود ادامه دهند. وی همچنین از جامعه جهانی و سازمان های بین المللی و سازمان ها خواست تا برای انجام وظایف خود با شکنجه مبارزه کنند.