ریاض درار: حکومت دمشق با حملات اشغالگرانه ترکیه موافق، اتحادیه عرب هم در خواب است

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک سکوت حکومت دمشق در مقابل حملات ارتش اشغالگر ترک را احتمالی بر وجود پیمان بین دولت ترک و سوریە دانستە و سکوت دولت‌های عربی را در رابطە با توطئەهای اشغالگرت ترک در سوریە و عراق محکوم کرد.

حملات دولت اشغالگر ترک در مناطق شمال-شرق سوریە ادامە دارند. حملات اشغالگرانە در روزهای اخیر افزایش یافتە‌اند و ده‌ها روستای منبج، عین عیسا، کوبانی و شهبا گلوله‌باران شدە و هواپیماهای بدون سرنشین مهاجم حملات خود را بە منطقە همچنان ادامە می‌دهند. در این رابطە ریاض درار، ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد. در این گفتگو ریاض درار اعلام نمود کە دولت ترک تلاش می‌کند تا با حملات مداوم خود بە منطقە اعلام کند کە در مقابل هر گونە طرحی کە در مقابل خواست‌های آن کشور باشد قرار می‌گیرد. بخش دیگری از اقدامات دولت ترک هم وابستە بە بحران اقتصادی این کشور است. دولت اشغالگر بعد از روبرو شدن با بحران‌های اقتصادی در ترکیە تلاش می‌کند تا با استفادە از قرار گرفتن در موقعیت جنگی، از بحران‌ها بگذرد. از طرف دیگر دولت ترک با بهرەبرداری از جنگ روسیە و آمریکا تلاش می‌کند منافع خود را در منطقە تامین کند. از طرف دیگر روسیە و آمریکا هم نیازمند ایفای نقش ترکیە هستند بە همین دلیل چشم بر اقدامات ترکیە می‌بندند.

تبعید و اخراج شهروندان ادامە دارد

حملات اشغالگرانە و پروژە اسکان یک میلیون پناهندە سوری در مناطق اشغال شدە از جملە مسائل دیگری بود کە ریاض درار بە آن پاسخ داد. وی در اینبارە گفت: اعتقاد دارم کە افزایش حملات با هدف اخراج شهروندان منطقە بودە باشد. ما می‌توانیم بگوییم کە مسئلە بە تغییر دموگرافی منتطقە وابستە بودە و سعی می‌کنند اقداماتی را کە هم اکنون در عفرین انجام می‌دهند در سریکانی و گری سپی هم پیگیری بکنند. در واقع هدف اصلی دولت ترک تغییر دموگرافی منطقە است، زیرا تلاش می‌کنند تا یک کمربند امنیتی را ایجاد کنند، اما در واقع با این کار کمربند جنگ‌های پیش‌بینی شدە در آیندە را ایجاد می‌کنند.

ازدیاد حملات را باید در چارچوب عملی کردن میثاق ملی مشاهدە کرد

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک در رابطە با حملات صورت گرفتە بر شمال-شرق سوریە و باشور کوردستان هم گفت: حملات صورت گرفتە بر باشور کوردستان در نتیجە توافق با مقامات اقلین باشور کوردستان است. منافع مشترک را در این جنگ داشتە و متاسفانە این مسئلە در راستای منافع پروژە کوردی و پروژە میهنی در کل عراق قرار ندارد. این جنگ اجازە می‌دهد کە در ترکیە در منطقە بە اهداف خود دست پیدا کند. ما نمی‌توانیم بگوییم کە اقدامات ترکیە تحقق میثاق ملی هستند، اما در حقیقت تحقق عملی کردن اهداف آن هستند. ارتش اشغالگر ترک با همکاری پارت دمکرات کوردستان حملات دشواری را بە مناطق حفاظتی میدیا آغاز کردە است. گریلاهای آزادی در مقابل این حملات برخودان می‌کنند.

ریاض درار در خصوص سکوت حکومت دمشق در رابطە با حملات اشغالگرانە دولت ترک گفت: سکوت حکومت دمشق در رابطە با این حملات همچنان ادامە دارد، زیرا حکومت دمشق با مشکلات اقتصادی و امینیتی فراوانی روبرو بودە و غیر از انتشار بیانیە نمی‌تواند در مقابلە با این حملات اقدامی انجام دهد. وی در ادامە افزود: حکومت دمشق از نتایج این حملات خوشنود است، زیرا مناطق شمال-شرق سوریە تضعیف شدە و همین مسئلە باعث میشود کە بە سوی دمشق چرخش کنند، حتی احتمال دارد کە بین ترکیە و دمشق توافقی هم وجود داشتە باشد، خصوصا در بعد اطلاعاتی و پروندە پناهندگان و مسئلە‌ای کە هر دو با هم بە عنوان ترور از آن یاد می‌کنند. اگر چنین توافقی هم وجود داشتە باشد، آنها در سکوت این توافق احتمالی را ادامە می‌دهند.

خواب گران اتحادیە عرب و ترکتازی‌های ترکیە

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک در ادامە گفتگوی خود با هاوار، ضمن اشارە بە موضع اتحادی عرب گفت: ما شاهد ایفای هیچگونە نقشی از این اتحادیە نبودە و حتی نشست‌های آن هم متوقف شدە‌اند، کاملا آشکار است کە اتحادیە عرب در خوابی گران فرو رفتە و تا کنون حتی با انتشار یک بیانیە هم بە ایفای نقش نپرداختە است. بعد از اشغال سریکانی ما را دعوت کردند، ما با وزرای امور خارجە در قاهرە نشستی را برگزار کردیم، آنها موضع خود را در مقابل تهدیدهای دولت ترک در داخل مرزهای سوریە بر زبان آوردند، در آن زمان هم بین کشورهای عربی و ترکیە تنش وجود داشت، اما هم اکنون بعد از توافق بین کشورهای عربی و ترکیە، کشورهای عرب سکوت کردە‌اند، و همین مسئلە باعث شدە است کە دولت ترک با فراغ بال در منطقە ترکتازی کند.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن اشارە بە تلاش‌های دیپلماتیک مجلس سوریە دمکراتیک برای توقف حملات ترکیە اظهار داشت: مجلس سوریە دمکراتیک پیامهای اعتراض خود را بە کشورهای جهان ارسال کردە است، اما مجلس سوریە دمکراتیک در سطح جهانی رسمیت نداشتە و بە اعتراضات آن پاسخ نمی‌دهند. دولت سوریە هم سکوت کردە است و وظایف خود را در این رابطە ایفا نمی‌کند. نە در شورای امنیت و نە در شورای همکاری‌های عرب، همین اقدامات باعث ضعف تلاش‌های ما می‌شوند، تنها با کشورهایی کە از تاثیرگذاری بالا برخوردار هستند در ارتباط هستیم، اما ما نمی‌توانیم اعتراض هم داشتە باشیم. هیچگونە رضایتی از حملات اشغالگرانە دولت ترک وجود ندارد، اما در مقابل آن سکوت وجود دارد. زیرا هیچ کس نمی‌تواند مانع از اقدامات و حملات ترکیە شود. ترکیە از کارت‌های موجود برای فشار استفادە می‌کند. در نتیجە تنش‌ها احتمال دارد کە سوریە بە مناطق مختلف اداری تقسیم شود. اما این تقسیمات بە هزینە تمامیت ارضی سوریە تمام نخواهد شد.

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریە دمکراتیک در خاتمە سخنان خود ‌اظهار داشت کە: منافع رژیم سوریە در این است کە از خود سوریە بهرەمند شود، اما هم اکنون بخش‌های وابستە بە ترکیە بر مناطقی از شمال-شرق سوریە کنترل پیدا کردە و آنها هستند کە از سوریە بهرەبرداری می‌کنند. مناطق خودمدیریتی شمال-شرق سوریە خواهان یکپارچگی سوریە بودە و تلاش می‌کنند تا نیروهای اپوزیسیون را در مقابل رژیم سوریە متحد کنند، دیالوگ برقرار کردە و بە راە حلی سیاسی دست پیدا کنند، اما تا کنون بە هدفی دست پیدا کردە‌اند، زیرا وارد مرحلە دست‌یابی بە راە حل سیاسی نشدە‌ایم، و این بە دخالت کشورهای منطقە و منافع گروه‌های سوری گرە خوردە است.