اکران فیلم کوبانی در تلویزیونهای چرا تی وی، روناهی تی وی، سترک تی وی و ژن تی وی

فیلم کوبانی کە داستان برخودان تاریخی کوبانی را بە تصویر می کشد، فردا در سالگرد آزادی کوبانی در تلویزیونهای چرا تی وی، روناهی تی وی، سترک تی وی و ژن تی وی نمایش می شود.

فیلم کوبانی کە داستان برخودان تاریخی کوبانی را بە تصویر می کشد، فردا در سالگرد آزادی کوبانی در تلویزیونهای چرا تی وی، روناهی تی وی، سترک تی وی و ژن تی وی نمایش می شود. روز بعد نیز در میدیا خبر و ژن و تی وی نمایش پخش خواهد شد.

در هشتمین سالگرد آزادی کوبانی فیلم سینمایی کوبانی از کانالهیا تلویزیونی پخش خواهند شد.

این فیلم در ٢٦  ژانویە ساعت ١٩:٣٠ بە وقت کوردستان در چرا تی وی، ساعت ٢٠:٠٠ در سترک تی وی و ساعت ٢١:٠٠ در روناهی تی وی پخش خواهد شد.

٢٧ ژانویە نیز این فیلم  در ساعت ٢١:٠٠ از تلویزیون ژن تی وی پخش خواهد شد.

فیلم کوبانی در شهرهای رقا، طبقا، قامیشلو، رمیلان و حسکە و در برلین، درسدن، کیل، کلن، مانهایم، اسن و مارسی و چند شهر دیگر اروپا نیز اکران شدە است.

این فیلم از سوی اوزلم یاشار کارگردانی شدە است و محصول مشترک  کومین فیلم روژاوا  و تەڤ-چاند است در سال ٢٠٢١ است.  مدت این فیلم ٢ ساعت و ٣٠ دقیقە است.