حزب دمکرات کوردستان کمپینی را برای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی آغاز کرد

مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان حمایت خود را از حزب عدالت و توسعه و اردوغان در انتخابات آتی ترکیه اعلام کرد و از اکنون در تبلیغات انتخاباتی حمایت خود را از جناح ضد خلق کورد آغاز کردە است.

بر اساس گزارش ها، برای انتخابات آتی ترکیە کە قرار است در ١٤ می برگزار شود، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کوردستان، رسما وعده داده است که از ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و اردوغان در انتخابات حمایت کند. در این زمینه رهبر حزب دمکرات کوردستان از هم اکنون وارد کارزار انتخاباتی و جمع آوری آرا و حمایت از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی که دشمنان سرسخت خلق کوردند؛ شده، برای این منظور نیز در چند روز گذشتە تعدادی دیدار و جلسە با رئیس قبایل و شخصیت های ضد کورد برگزار کردە است.

بر اساس گزارش ها، مسعود بارزانی در دیدار با طاهر آدیامان، رئیس عشیره ژیرکی و جمیل اوتر، رئیس مزدوران در استان شرناخ، جلسە برگزار کردند و از آنها خواسته تا در انتخابات از حزب عدالت و توسعه و اردوغان حمایت کنند.

  اگرچه طاهر آدیامان، رئیس ایل ژیرکی از حزب عدالت و توسعه و اردوغان حمایت می کند، اما موضع او با برخی از طوائف خود متفاوت است، زیرا اکثر آنها از حزب دمکراتیک خلق ها حمایت می کنند و با رفتار و موضع رئیس قبایل خود مخالف هستند.

 بارزانی در دیدار با این دو شخصیت ضد کورد از آنها خواست که نه تنها به حزب عدالت و توسعه و اردوغان رای دهند، بلکه برای پیروزی حزب عدالت و توسعه و اردوغان در این انتخابات به طور جدی و کامل تلاش کنند.

حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی برای این انتخابات ائتلاف کردەاند، هدا پار تبدیل مانند حزبی نژادپرست و تندرو به ائتلاف این دو حزب پیوستە و علیه خلق کورد در باکور کوردستان شده است. اکنون مسعود بارزانی رسما به این ائتلاف پیوست و حمایت خود را از این ائتلاف اعلام کرد.

به عبارت دیگر، حزب دمکرات کوردستان برای پیروزی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و اردوغان در این انتخابات آشکارا وارد جبهه ضد خلق کورد شدە است، برای این منظور نیز آمادگی هر نوع همکاری و حمایتی را از حزب عدالت و توسعه و اردوغان اعلام کردە است.

 بر اساس گزارش ها، رهبر حزب دمکرات کوردستان دفتر ویژه ای را برای کمپین حمایت از حزب عدالت و توسعه و اردوغان در مصیف افتتاح کرده است و قرار است در روزهای آینده تا زمان برگزاری انتخابات از حزب عدالت و توسعه و اردوغان در این دفتر حمایت کند و تنها این مورد نیست بلکە برای این کار بودجە زیادی اختصاص دادە است.

در این جلسە مسعود بارزانی اعلام کردە است، که در آینده نزدیک با دیگر سران قبایل باکور کوردستان دیدار خواهد کرد و با آنان جلسەای برگزار خواهد کرد تا از حزب عدالت و توسعە و اردوغان حمایت کنند، بنابراین قرار است بارزانی در آینده نزدیک با تعدادی از سران قبایل و دیگر مردم باکور کوردستان دیدار کند و از آنها نیز این درخواست را داشتە باشد.

این اولین بار نیست که مسعود بارزانی و حزب دمکرات کوردستان در انتخابات ترکیه از حزب عدالت و توسعه و اردوغان حمایت می کنند، بلکە در انتخابات قبلی نیز بارزانی با تمام قدرت سیاسی و مادی حزبش رسما و آشکارا از حزب عدالت و توسعه و اردوغان  حمایت کرد.