نامگذاری یکی از کتابخانه‌های شهر برستیو در ایتالیا به نام رزمنده شهید ی.پ.گ

 شهرداری برسیتو در ایتالیا کتابخانه‌‌‌ای در این شهر را به نام یکی از رزمندگان یگانهای مدافع خلق نامگذاری کرد

کتابخانه‌‌‌ای در ایستگاه قطار شهر برسییتو در نزدیکی پارما به نام لورنزو اورستی نامگذاری شد. لورنزو اورستی رزمنده‌‌‌ی انترناسیونالیست ایتالیایی با نام سازمانی تکوشر پلنگ بود که در جنگ علیه تبهکاران داعش در میان صفوف یگانهای مدافع خلق به شهادت رسیده است. با تصمیم شهرداری برسیتو و اعضای شورای شهرداری این شهر، کتابخانه‌‌‌ی ایستگاه قطار این شهر با نام لورنزو اورستی نامگذاری شد.

 

در مراسم افتتاح این کتابخانه افراد بسیاری مشارکت نمودند. لوییگی لوچی، شهرداری برسیتو؛ آلدو مونترمینی ریاست انجمن پارتیزان ایتالیا، کلودیو لوکاتلی رزمنده‌‌‌ی سابق یگانهای مدافع خلق و سرکان خوزاتلی به نمایندگی از جنبش کردستان در شهر پارما و نیلی بوچی در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند. لوییگی با خاطر نشان ساختن شخصیت لورنزو، عنوان داشت که در مبارزه با فاشیسم ژنرال فرانکو در اسپانیا ۵٩ هزار انترناسیوالیست به ین مبارزه پیوستند.

 

لوچی در این مراسم از تمامی کسانی که صدای وی را می‌‌‌شنوند خواست تا در هر جای جهان و هر زمینه‌‌‌ای به مبارزه برای احقاق حقوق خلق کرد بپردازند. دیگر سخنرانان نیز در این مراسم به اعتصای غذای نامحدود و بدون بازگشت کردها در اعتراض به انزوای تحمیلی بر امرالی پرداخته و خواستار حمایت از این مبارزه شدند. این مراسم با خواندن سرود Rocco Rosignoli و سرود خلق و پارتیزان از سوی گروه کر خاتمه یافت.