روزا آمارا: زنان روژهلات کوردستان و ایران نیاز به همبستگی دارند

روزا آمارا گریلای ه.پ.ژ خاطرنشان کرد که در روژهلات کوردستان و ایران پیشاهنگی سیاسی را زنان بر عهده گرفته‌اند و در ادامه افزود: زنان کورد و زنان خلق‌های ساکن در ایران باید همبستگی سازمانی و ایدئولوژیک را گسترش دهند.

روزا آمارا، گریلای نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان (HPJ) در گفتگویی با خبرگزاری فرات، به اهداف سازمانی ه.پ.ژ پرداخته و می‌گوید برای بهم رسیدن زنان روژهلات کوردستان و ایران باید اتحادیه سازمانی و ایدئولوژی خود را تقویت کنیم. او می‌گوید زنان از این طریق می‌توانند در کنارهم یک جامعه سیاسی و اخلاقی بسازند.

روزا آمارا آن چه در کوردستان رخ می‌دهد را جدای از تحولات جهانی نمی‌داند و به قدرت جنبش آزادیخواه کوردها به عنوان یک بازیگر مطرح در خاورمیانه اشاره می‌کند که بر جهان نیز تأثیر فعال می‌گذارد.

گریلای نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان به فکر و فلسفه رهبر اوجالان به عنوان بانی پیدایش این موقعیت استراتژیک پرداخته و می‌گوید در سیستم مدرنیتەی دمکراتیك که رهبر آپو در برابر مدرنیتەی سرمایه داری مطرح می‌کند، همه جوامع جهان می‌توانند زیر یک چتر در صلح زندگی کنند.

او در رابطه با حکومت ایران به ضرورت تحلیل دقیق آن چه بر جغرافیای روژهلات کوردستان تحمیل می‌کند پرداخته و می‌گوید: "حملات رژیم اشغالگر ایران بر چند ستون استوار بوده که یکی از آنها زیست‌بوم است. حمله به طبیعت را نمی‌شود که نادیده گرفت. حکومت ترکیه هم در باکور کوردستان همین کار را طبق برنامه قبلی انجام می‌دهد. جنگل‌ها بی‌وقفه از بین می‌روند و کسی غیر از ساکنین بومی برای اطفای آتش‌سوزی‌ها اقدام نمی‌کند. یک ابزار دیگر حکومت، ایجاد فشار نظام‌مند اقتصادی علیه تنوعات فرهنگی است."

روزا آمارا هدف حکومت ایران را باقی نگذاشتن فرصت تفکر به آزادی و دمکراسی از طریق مشغول کردن مردم به تأمین معیشت روزانه دانسته و می‌افزاید: "خلق ما تحت ستم شدید رژیم ایران است. مردم از روی بیکاری مجبور به کولبری می‌شوند و حکومت آنها را در طول زمان قتل‌عام می‌کند."

گریلای ه.پ.ژ اضافه می‌کند: "در اثر سیاستی که رژیم ایران پیگیری می‌کند، زنان مانند زندانی در قفس هستند. هیچ میدانی برای انعکاس رنگ و فکر و عاطفه زن باقی نگذاشته‌اند. با این وجود زنان ایرانی و روژهلات کوردستان از یک پایگاه عظیم فکری و اجتماعی برخوردارند."

روزا آمارا می‌گوید نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) تلاش می‌کند بفهماند که زن یک متاع یا یک ابژه جنسی نیست. زن یک موجود آزاد است که جامعه را می‌سازد و به آن معنی می‌بخشد. وظیفه زن در تشکیل یک اجتماع استراتژیک بوده و این ریشه در دوره نوسنگی دارد. برای بهم رسیدن زنان روژهلات کوردستان و ایران باید اتحادیه سازمانی و ایدئولوژی خود را تقویت کنیم تا بتوانیم یک جامعه سیاسی و اخلاقی بسازیم.