نهادهای مسئول نسبت به نابودی جنگل‌های مریوان از سوی افراد زغالگیر سکوت کرده‌اند

به گزارش ساکنین شهر مریوان و روستاهای اطراف تخریب جنگلهای بلوط به منظور زغالگیری به طرز فاجعه آمیزی در حال افزایش است

به گزارش ساکنین شهر مریوان و روستاهای اطراف تخریب جنگلهای بلوط به منظور زغالگیری به طرز فاجعه آمیزی در حال افزایش است.

 

بنا به گفته ی شهروندان و شواهد موجود گروهی از افراد سودجو و مزدور بدون توجه به آسیبهای وارده به طبیعت و محیط زیست منطقه به طور گشترده در حال سوزاندن جنگلهای بلوط برای تهیه ی زغال هستند.

 

این افراد در مناطق مختلف و بخصوص قسمتهایی از جنگل که درختان تنومند و کهنسال دارد به طور آشکار اقدام به ایجاد چاله های عظیم زغالگیری کرده و هر روز حجم عظیمی از درختان منطقه را سوزانده و زغال آنرا به شهرها و استانهای دیگر صادر می‌کنند.

 

آنچه مایه ی تعجب شهروندان مریوانی است سکوت معنادار نهادهای دولتی مرتبط همانند منابع طبیعی ،جنگلبانی و غیره می‌باشد که هیچ گونه برخوردی با افراد مذکور نمی‌کنند.

 

حتی در مواردی که شاکیان خصوصی و شهروندان اقدام به طرح شکایت از گروهی یا فردی نموده اند فرد خاطی با پرداخت رشوه به مسئولین دولتی بدون هیچ مجازاتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

 

در سالهای اخیر رژیم سیاست بیابانی نمودن روژهلات را در پیش گرفته و در این راستا از مزدوران محلی حمایت می‌کند.