جنبش زنان کرد در اروپا خواستار لغو تصمیم دیپورت آکدمیر از نروژ شد

به دنبال تصمیم اداره مهاجرت نروژ برای دیپورت یک فعال سیاسی به ترکیه، جنبش زنان کرد در اروپا خواستار لغو این حکم شده است.

به دنبال تصمیم اداره مهاجرت نروژ برای دیپورت یک فعال سیاسی به ترکیه، جنبش زنان کرد در اروپا خواستار لغو این حکم شده است.

 

درخواست پناهندگی گلعذار آکدمیر در نروژ رد شده و قرار است او به ترکیه بازگردانده شود.

 

جنبش زنان کرد در اروپا در بیانیه ای به این تصمیم اعتراض کرده و گفته است خانم آکدمیر نباید قربانی یک تصمیم اشتباه شود.

 

در این بیانیه اشاره شده که اردوغان دیکتاتور ترکیه ٢۵٠ هزار انسان را در زندان ها حبس کرده است.

 

گلعذار آکدمیر یک فعال سیاسی با سابقه کرد است که از بیماری رنج می برد و اگر به ترکیه بازگردانده شود دستگیر و زندانی خواهد شد.