در مانت لا جولی نشست خلق برگزار شد

در مانت لا جولی در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» نشست خلق برگزار شد.

در مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کورد در مانت لا جولی فرانسه، با هدف «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد» نشست خلق برگزار شد. بیش از ۳۰۰ کوردستانی و دوستانشان در نشست خلق حضور داشتند‌ و در آن سیاستمدار خطیب دجله به عنوان سخنران شرکت داشت.

خطیب به تحولات کوردستان و خاورمیانه و پیشینه‌های تاریخی اشاره کرد، همچنین به اهمیت ظهور رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در کوردستان و نقش تاریخی وی در روندهای توسعه جنبش آزادی کورد صحبت کرد. 

خطیب دجله به دلایل پشت توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پیامدهای این حادثه اشاره کرد و بر اهمیت استقبال از فعالیت‌ها در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد»  تاکید کرد.

در ادامه دجله اعلام کرد به دور رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به عنوان اراده‌ی خلق کورد خواهیم بود.

همچنین خطیب برای شرکت در راهپیمایی بزرگ ۱۷ فوریه در کلن فراخوان داد.