کنش‌گران تحصن برای عدالت: فردا در آمارا خواهیم بود

کنش‌گران در چندین شهر در تحصن‌های برای عدالت شرکت کردند، به مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان اعتراض کردند در ادامه تاکید نمودند، به مناسبت ۷۵مین سالروز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به آمارا خواهند رفت.

بستگان و خانواده‌ی زندانیان با مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل‌ سیاسی برای مسئله‌ی کورد به تحصن‌های برای عدالت ادامه می‌دهند. این تحصن‌ها در شهرهای مردین و استانبول و آمد و اِلح ادامه دارد. راهپیمایی فردا در آمارا به مناسبت ۷۵مین سالروز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان در دستورکار تحصن‌های برای عدالت قرار گرفت. ‌در این تحصن‌ها شعارهای «زنده باد رهبر آپو» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «زنده باد مقاومت زندان» و «ژن، ژیان، آزادی» سرداده شد، مادران جلیقه‌هایی که بر روی آن نوشته شده بود «انزوا جنایت علیه بشریت است» را بر تن کردند.

در تحصن برای عدالت شهر مردین، بسنا گونای از مادران صلح، در به مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان اعتراض نمود، سپس گفت: «روز میلاد رهبرمان را تبریک می‌گوییم. رهبر ما برای حل مسئله‌ی این خلق، برای آزادی این خلق است که وجود دارد. لازم است فردا همگان در آمارا حضور داشته باشیم. ما در آمارا خواهیم بود. برای توقف این جنگ، در آمارا تجمع خواهیم کرد.»

در تحصن برای عدالت شهر آمد برای شرکت در راهپیمایی و مراسم فردا در آمارا فراخوان داده شد. همچنین کنش‌گران به مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان اعتراض نمودند.

در تحصن برای عدالت شهر اِلح به مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان اعتراض شد، همچنین خواستار گسترش مبارزه شدند.