یاد شهید زیلان پَپوله در مریوان گرامی داشته شد

در شهر مریوان روژهلات کوردستان‌، با هدف صیانت از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سالگرد شهادت، شهید زیلان پپوله، کنش‌هایی انجام شد.

مراسم یادبود شهدا

کنش‌های صیانت از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و ادای احترام به یاد شهدای جنبش آزادی کوردستان در تمام شهر و مناطق روژهلات کوردستان ادامه‌ دارد.

جوان آپوئی در شهر مریوان و منطقه ژاوَرو با هدف صیانت از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و گرامیداشت یاد شهید زیلان پپوله‌، کنش‌هایی انجام دادند.

جوانان انقلابی مریوان با توزیع بروشور، پوستر، پرچم‌های جنبش آزادی کوردستان و پرچم‌های جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان ‌(کژ‌ار)، یاد شهید زیلان پپوله را گرامی داشتند.‌