تحصن برای آزادی عبدالله اوجالان در هفته ۵۷۰امین ادامه دارد

تحصن برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شده است؛ در هفته ۵۷۰ام ادامه دارد.

ابتکار آزادی برای عبدالله اوجالان در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲ در استراسبورگ، برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و رفع انزوای شدید از او، تحصن دادخواهی را راه‌اندازی کرد. این تحصن آزادی ادامه دارد.

تاشدمیر آنلی، اسماعیل جوشکون کینکال و جیوان آکپولات که از پاریس آمده‌اند، تحصن را در هفته ۵۷۰ام ادامه می‌دهند.

این گروه با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته هیچ اطلاعاتی از رهبر خلق کورد دریافت نشده است، اعلام کردند که برای آزادی عبدالله اوجالان همیشه در میدان خواهند بود.

این گروه به حملات اخیر به مخمور و شنگال اشاره نمود و اعلام کرد که هدف از این حملات نابودی تمام دستاوردهای کوردهاست و افزود: اما ما سر خود را خم نمی‌کنیم. تا زمانی که ما هستیم، به مبارزه خود ادامه خواهیم داد و تا زمانی که رهبری ما آزاد نشود، مبارزات ما ادامه خواهد داشت.