دو روزنامه‌نگار کە مراسم تحصن عدالت را پوشش می‌دادند در روحا دستگیر شدند

خانواده شنیاشار در روحا برای بستگان خود که به قتل رسیده‌اند، از سال ٢٠٢١ دست به تحصن عدالت زده‌اند. دو خبرنگار که در حال پوشش این تحصن بودند دستگیر شدند.

اقدام تحصن عدالت خانواده شنیاشار که بستگانشان توسط بستگان و محافظان ابراهیم خلیل یلدیز، نماینده حزب عدالت و توسعه به قتل رسیده‌اند ادامه دارد. دو خبرنگار که این تحصن را پوشش می‌دادند دستگیر شدند.

در هفتصد و بیست و پنجمین روز از تحصن عدالت، خبرنگار ژن نیوز گلستان دورسون و روزنامه‌نگار دیگری که اسمش مشخص نشد، علیرغم اینکه کارت روزنامه‌نگاری داشتند ولی به بهانه "جعلی هستند" بازداشت شدند.

روزنامه‌نگاران پس از طی مراحل بازجویی آزاد شدند.