فلکناز اوجا: دادستانی کل ارتباط عمر گونای با میت را تایید کرده است

فلکناز اوجا عضو پارلمان ترکیه از لیست حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که دادستانی جمهوری در آنکارا در رابطه با عمر گونای پرونده‌ای را آماده کرده است و با توجه به اعترافات خود عمر گونای، در آن امده است که قتلعام پاریس، از سوی میت انجام شده است.

فلکناز اوجا نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه گفته‌های "خنثی شدند" را در رابطه با ساکینه جانسز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان را که در گزارش دادستانی کل جمهوری در آنکارا آماده شده است در مجلس ترکیه مطرح نمود. اوجا در رابطه با این موضوع لایحه‌ای را به منظور پاسخگویی عبدالحمید گل، وزیر دادگستری این کشور، به ریاست مجلس ترکیه ارائه نمود.

ترکیه پاسخی ارائه نکرده است

فلکناز اوجا در لایحه خود اعلام نموده است که فرانسه در رابطه با دادگاهی ارتباط قاتل «ساکینه جانسز»، «فیدان دوغان» و «لیلا شایلمز»، عمر گونای با میت، از نهادهای رسمی ترکیه درخواست اطلاعات نموده است، اما با عدم پاسخ ترکیه مواجه شده است. بعد از پرسش‌های فرانسه از ترکیه و عدم ارائه پاسخ، در ترکیه نیز تحقیقات حقوقی آغاز شده‌اند، اما به دلیل تصمیمات پنهانی اخذ شده در رابطه با این تحقیقات و مسئله افکار عمومی، هیچگونه مجالی برای عمومیت نیافته است. این مسئله نیز در رابطه با تحقیقات شک و تردیدهایی را ایجاد کرده است.

ابعاد قتلعام تا کنون نیز روشن نشده است

فلکناز اوجا در لایحه پیشنهادی خود همچنین اظهار داشت چون در ۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ در برنامه بزرگداشت این افراد شرکت کرده است، دادستانی کل ترکیه در آنکارا، پرونده‌ای را علیه وی گشوده است. اوجا در این رابطه افزود: این گفته که اعضای سازمان ترور با اسامی ساکنیه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز که در فرانسه خنثی شده‌اند، به این قتلعام مشروعیت داده می‌شود.  همزمان در رابطه با عمر گونای، عضو میت نیز اعترافاتی وجود دارد و با گذشت ۷ سال از قتل سه زن کورد، ایعاد این قتلعام همچنان روشن نشده‌اند.

بکارگیری وی از سوی میت؟

اوجا در رابطه با موضوع عمر گونای این سوال را از وزیر دادگستری، عبدالحمید گل می‌پرسد: این گفته که این افراد خنثی شده‌اند و در پرونده دادستانی آنکارا نیز آمده است،آیا به معنای پذیرش مسئولیت این قتلعام از سوی میت نیست؟ ارتباط عمر گونای با میت در چه سطحی بوده است؟ آیا صحت دارد که گونای برای میت کار می‌کرده است؟ و علیرغم گذشت ۷ سال از قتلعام، چرا همچنان دلایل این سوء قصد پنهان مانده و علت نامشخص ماندن ابعاد آن و مسئولان این ترور چیست؟ چرا ترکیه هیچ اطلاعاتی را به فرانسه ارائه نکرده است؟ آیا در رابطه با اعضای میت که اسامی آنها در نوارهای ضبط شده آمده است و افرادی که دستور این قتلعام را صادر کرده‌اند، تحقیقاتی آغاز شده است؟ اگر این تحقیقات آغاز شده‌اند، در چه مرحله‌ای هستند؟ ایا این افراد همچنان مشغول به کار هستند؟