فراخوان راهپیمایی در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی/ آلمان ـ کلن

٤٣ سال است رژیم جمهوری اسلامی ایران بە انحای گوناگون مردم را استثمار و حق زندگی آزاد و شاد را از آنان دریغ میکند.

٤٣ سال است رژیم جمهوری اسلامی ایران  بە انحای گوناگون  مردم را استثمار و حق زندگی آزاد و شاد را از آنان دریغ میکند. در ساختار سرکوبگر و تبعیض آمیزی کە جمهوری اسلامی بنیاد نهادە، زنان، ملتهای تحت ستم (بلوچ، عرب، کورد، ترک و...)، طبقه کارگر و فرودستان، و نیز اقلیتهای جنسی ـ جنسیتی و دینی با ستمی مضاعف مواجە و بە حاشیە راندە شدەاند. این رژیم مردسالار، از همان اولین روزهای شروع بە کار خود زنان را سرکوب کردە است، حجاب اجباری را بر آنان تحمیل کردە و بسیاری اصول نابرابر دیگر را در قانون اساسی خود  تصویب و نهادینە کردە است. در عین حال، ساختار متکثر ملی، دینی و زبانی جامعەی ایران را هدف سرکوب سیاسی و استحالەی فرهنگی قرار داده است. نابود کردن حق زندگی از سوی این رژیم، با گسترش فقر، نابرابری و تخریب محیط زیست همراه بوده است.

اما در تمامی این سالیان تاریک ستم و سرکوب، چە در خانەها و چە در خیابانها و مدارس و کارخانەها، مردم مجدانە بە مقاومت خود ادامە دادەاند. خشم سراسری ناشی از قتل زن کورد ژینا امینی در ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢ بە دست جمهوری اسلامی، مقاومتهای منقطع و گسستەی مردم را تحت عنوان انقلاب زن، زندگی، آزادی بە هم پیوند داد. اکنون وارد چهارمین ماە شدەایم. این انقلاب بە  بنیانی برای بازپس گیری حق آزادی و زندگی همگان تبدیل شدە است. انقلاب زن، زندگی، آزادی کە از کوردستان آغازیدن گرفت اکنون بە مرحلەای رسیدە کە از رودخانەها و جنگلهای ایران تا کودکان، جوانان، زنان، کارگران و همەی اقشار و طبقات بەحاشیە راندەشدەی دیگر، در راستای «نە» گفتن بە این حکومت خون ریز، ذیل شعار زن، زندگی، آزادی متحد شدەاند. صدالبتە تداوم بخشیدن بە این انقلاب سراسری تا این لحظە، سرکوب خونین، دستگیری، زندان، شکنجە و اعدام انقلابیون را بە دنبال داشتە و با تقدیم هزینەهای بسیار، از جملە از دست دادن صدها جان عزیز، میسر شدە است.

بە منظور حمایت و همبستگی با انقلاب زن، زندگی، آزادی در داخل ایران، مقاومت کوردستان و بلوچستان و بلندتر کردن صدای تمامی آزادیخواهان بەپاخاستە بر علیە جمهوری اسلامی ایران، ما بە عنوان «همکاری مشترک نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواە در حمایت از انقلاب ژن، ژیان، ئازادی/ آلمان ـ کلن» با نقش پیشاهنگانەی زنان و نیروهای برابری طلب و دموکراتیک کوردستان و ایران، و نیز نیروهای دموکراتیک اروپا و مخصوصا آلمان، روز ٢٨ ژانویە ٢٠٢٣ در شهر کلن  یک تجمع و راهپیمایی  عمومی را برگزار خواهیم کرد. از همین رو از تمامی نیروهای آزادیخواە دعوت میکنیم با نمادها و رنگهای خود در این راهپیمایی شرکت کنند تا بە کنشی موثر در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی در کوردستان و ایران تبدیل شود.

زمان – مکان: ٢٨ ژانویە ٢٠٢٣، ساعت ١ تا ٥ بعدازظهر  / کلن، مسیر حرکت از میدان Neumarkt

همکاری مشترک نیروهای چپ، دموکراتیک و آزادیخواە در حمایت از انقلاب ژن، ژیان، ئازادی/ آلمان ـ کلن

[email protected]