محکومیت حملات بە روژاوا در اروپا

در بسیاری از شهرهای اروپایی حملات دولت اشغالگر ترک بە مناطق شمال-شرق سوریە محکوم شدە و فریاد از کوردستان دفاع کنید سر دادە شد.

دولت اشغالگر ترک حملات خود را بە شهرها و مناطق شمال-شرق سوریە همچنان ادامە میدهد و همزمان با آن باشور کوردستان را مورد حملە قرار دادە است. در بسیاری از شهرهای اروپا، کوردستانیان و دوستان خلق کورد در خیابانها حضور پیدا کردە و بە این حملات اعتراض کردند.

گیسن

کوردستانیان مقیم گیسن در آلمان در برابر حملات اشغالگرانە دولت اشغالگر ترک در ایستگاە مرکزی این شهر گردهم آمدند و اعتراض خود را نسبی بە این حملات نشان دادند.

در شهر زایگن در آلمان نیز با مشارکت دهها نفر در مقابل ایستگاە تلویزیونی WDR این اعتراضات انجام شدند. در شهر گوتبرگ سوئد نیز بر اساس درخواست مجلس خلق، کوردستانیان و دوستان خلق کورد گردهم آمدە و حملات دولت ترک بە رۆژاوا را محکوم کردند.  در این راهپیمایی گفتە شد کە روژاوا جغرافیایی است کە برای تمام بشریت مشغول دادن هزینە است.

بە همین دلیل روژاوا متعلق بە همە بودە و لازم است همە از روژاوا دفاع کنند. صیانت از روژاوا وظیفەای همگانی است. این شعار با سردادن شعار ژن، ژیان، آزادی خاتمە پیدا کرد.

در برمن آلمان نیز گروهی از انترناسیونالیستها بە منظور محکوم کردن حملات دولت ترک بە مناطق حفاظتی میدیا و روژاوا، با شعار ژن، ژیان، آزادی در فرودگاە ایالتی این شهر گردهم آمدند.

در شهرهای هانور، مونشن گلادباخ، هاگن، کلن، دویبورگ، آچن، و کیل در آلمان نیز کوردستانیان حملات دولت اشغالگر ترک بە روژاوا و مناطق حفاظتی میدیا محکوم شد.

در شهر شتوتگارت آلمان نیز اعضای جنبش جوانان انقلابی و زنان جوان مبارز بە منظور محکوم کردن حملات دولت اشغالگر ترک در فرودگاە این شهر گردهم آمدند. جوانان با در دست داشتن پوسترهای رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان و سر دادن شعار بژی سروک آپو، تروریست اردوغان، پ.ک.ک خلق است، خلق اینجاست، اعتراض خود را بە حملات نشان دادند.

-

از طرف دیگر بر اساس فراخوان مجلس خلق کورد، جنبش جوانان انقلابی و مجلس زنان، حملات دولت ترک بە روژآوا و قتلعام غیرنظامیان در مقابل پارلمان بریتانیا محکوم شد. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچمهای ک.ج.ک، حزب اتحاد دمکراتیک، یگانهای مدافع زنان و یگانهای مدافع خلق، علیە فاشیسم دولت ترک شعار سر دادند.

در این مراسم ارجان آکبال بە نمایندگی از مجلس خلق کورد و عگید رها بە نمایندگی از سوی جنبش جوانان انقلابی سخنرانی کردند. در این سخنرانیها اعلام شد کە دولت ترک با اقدامات وحشیانە، درصدد نابودی خلق کورد بر آمدە است. در رابطە با سکوت دولت انگلستان در مقابل اقدامات دولت ترک نیز گفتە شد: دولت انگلستان با سکوت خود در مقابل این اقدامات با دولت ترک همکاری می کند، لازم است انگلستان بداند کە با سلاحهای شیمیایی کە دولت ترک می فروشد، بە قتل غیر نظامیان دست می زند.

در تورنتو-ی کانادا نیز کوردهای ساکن این شهر در مقابل ساختمان مرکزی جامعە کورد بە دولت ترک اعتراض کردند.

در این گردهمایی کوردها اعلام نمودند کە دولت فاشیست ترک بە بهانە انفجار در میدان تاکسیم استانبول بە شهرهای کوردستان حملە کردە و چنین چیزی را نمیتوان قبول کرد.


          [album=18033]