ورود اردوغان بە برلین را محکوم خواهیم کرد

ابتکار عمل Erdogan Not Welcome با انتشار فراخوانی از همە درخواست نمود کە بە کارزار محکومیت سفر اردوغان بپیوندد کە قرار است در ٢٧ ژانویە بە آلمان سفر کند.

در بیانیە ابتکار عمل Erdogan Not Welcome آمدە است اردوغانی کە هم اکنون در آناتولی، مزوپوتامیا، خاورمیانە، اژە و قفقاز در حال تبدیل خلقها بە دشمن یکدیگر است نمیتواند همزیستی صلح آمیز را در میان خلقها بپذیرد. و هم اکنون در کسوت یک دیکتاتور در تلاش برای سفر بە آلمان و برگزاری نشستی با نخست وزیر آلمان است.

در ادامە بیانیە ابتکار عمل Erdogan Not Welcome آمدە است:

تمام کسانی کە در آلمان زندگی می کنند، بە ویژە کوردها و افرادی کە حامی اردوغان نیستند، در آلمان نیز از امنیت جانی برخوردار نیستند ودولت ترک علنا اعلام نمودە است کە مهم نیست این افراد در کجا زندگی می کنند، آنها را از میان بر میداریم. مسئولان آلمان از این تهدیدها مطلع هستند، از همین رو ما دیدارهای مسئولان آلمان با اردوغان را محکوم کردە و درخواست داریم تا همکاریها با اردوغان در تمام زمینەها متوقف شود.

ما درخواست می کنیم برای حفظ صلح در آلمان، مساجد و انجمنهای وابستە بە آ.ک.پ/م.ه.پ ممنوع و بستە شوند و اجازە تبلیغات برای انتخابات آ.ک.پ/م.ه.پ در آلمان دادە نشود.

از همە درخواست داریم تا در مقابلە با حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ کە دشمن خلقها، زنان و اندیشە است، در برلین بە کارزار خوش نیامدی اردوغان بپیوندند.

در خورت کسب مجوز ما در روز جمعە ٢٧-٠١- ٢٠٢٣ در ساعت ١٣:٠٠ همە با هم در مقابل Bundeskanzleramtê نسبت بە سفر اردوغان و همکاران وی بە آلمان اعتراض خواهیم کرد.

ما این دیکتاتور فاشیست را نە در ترکیە و نە در آلمان نمی خواهیم.