تداوم تنبیه دانش‌آموزان بلوچی

از شروع مدرسە تاکنون سە دانش‌آموز بلوچ توسط معلمان خود مورد ضرب و شتم قرار گرفتەاند. مورد آخر یک دانش‌آموز بلوچ در شهرستان فنوج می‌باشد.

از آنجا که طبق مادەی ٧٧ آیین‌نامەی انضباطی مدارس اعمال هرگونە تنبیە از قبیل اهانت، تنبیە بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیە ممنوع است اما از شروع مدرسە تاکنون سە دانش‌آموز بلوچ توسط معلمان خود مورد ضرب و شتم قرار گرفتەاند.

بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ در چند روز اخیر نیز یک دانش‌آموز دیگر با هویت محمدطە کدخدایی کلاس هشتم مدرسەی ابوذر دهستان مسکوتان از توابع شهرستان فنوج بە علت صحبت‌کردن با همکلاسی خود مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است.

تنبیە بدنی دانش‌آموزان بلوچ در حالی صورت می‌گیرد کە جمهوری اسلامی بە صورت سیستماتیک خلق بلوچ را از امکانات بهداشتی و آموزشی، اقتصادی محروم کردە و آنها را در بحرانی‌ترین شرایط قرار دادە است.