وحشیگری ترکیه در عفرین اشغالی؛ ربودن ١٠٠ غیرنظامی در ماه آگوست

ارتش اشغالگر ترکیه و مزدورانش در سکوت جامعه جهانی به جنایات ضدبشری علیه کوردهای عفرین اشغالی ادامه می‌دهند. مزدوران ترکیه در ماه آگوست بیش از ١٠٠ غیرنظامی عفرین را ربودند.

مرکز ثبت موارد نقض حقوق بشر در شمال سوریه آمار مربوط به جنایت‌های رژیم ترکیه و مزدورانش در ماه آگوست در کانتون عفرین اشغالی را منتشر کرد. بنابر این گزارش این مرکز در ماه گذشته بیش از ١٠٠ شهروند عفرین اشغالی ربوده شدند.

در گزارش امده است که:

١ آگوست: عبدالله علی اهل روستای رسیکه، علی محمد اهل روستای قره‌تپه و شیرو علی اهل روستای کفر جنه در بخش شرا

٢ آگوست: سه نفر از اعضای خانواده ابراهیم عثمان و ثوار عثمان اهل روستای قژوما در بخش جندرس

۴ آگوست: محمد حسکو اهل روستای خلالکا در بخش بلبله

۵ آگوست: ریاض حمو در بخش راجو

۶ آگوست: جوان مصطفی اهل روستای کوکانا ژیرین در بخش مباتا

٩ و ١٠ آگوست: اسعد مراد، نوری بکر، شیخو حسن، فایق موسی، عبدو عباس و محمد بشیر اهل روستای بریمجه در بخش مباتا

١٢ آگوست: حسین احمد علی اهل روستای کورا در بخش جندرس

١٣ آگوست: خلیل سیدو، کامران سیدو، فرید سیدو اهل روستای ترمیشا در بخش شیا و محمد قره اهل روستای خلنیر در بخش مرکزی عفرین

١۴ آگوست: ماد صالح

١۵ آگوست: اسعد علو، مالشین علو، مصطفی عکاش، عبدو محمد و محمد حسو اهل روستای مستکه در بخش شیا

١۶ آگوست: محمد محمد، فواد محمد، محمد عبوش، علی عبوش، حسن ایوب اهل روستای عرب شیخو و همچنین ١٣ نفر از ساکنان روستای شیخوتکا در بخش مباتا

١٧ آگوست: ۵ غیرنظامی اهل روستای هچیکه در بخش شیا، همچنین عدنان حسن، احمد حسن، عبدالرحمن احمو، لقمان احمو، عبدو رسول، زکی علی، کمال احمد، محمود رشو ولید رشو و ٣ غیرنظامی دیگر اهل روستای کمروک در بخش شرا

١٨ آگوست: خلیل حاج اوسو اهل روستای رجا

٢٠ آگوست: عمر رشو اهل روستای رمضان، دکتر ذکریا زکور، رشید بلال و کوا حدو اهل روستای شیخوتکا

٢٢ آگوست: خلیل نجار اهل روستای آخجلی

٢۴ آگوست: یاسمین عبدو، سیهام جعفر، احمد علو، احمد ایبیش، ولید علی و صبحی علی اهل رستای کورزیل در بخش شراوا

٢۵ آگوست: محمد توبال، حسین توبال و حسن محمد اهل روستای دیرسوان در بخش شرا

٢۶ آگوست: محمد مصطفی، ولات عثمان و آزاد حبس اهل روستای مملا در بخش راجو

٢٧ آگوست: سام شیخ کیلو، نوری محی‌الدین شیخ کیلو، محی‌الدین چیچک شیخ کیلو، مقداد چیچک شیخ کیلو و شکیب نوری شیخ کیلو اهل روستای شیخ کیلو

٢٩ آگوست: سلاح بریمو اهل بخش راجو، نوری جنید (١٣ ساله) و برادر ١٢ ساله وی و همچنین پسرعموی ١١ ساله‌اش اهل بخش جندرس

٣٠ و ٣١ آگوست: ده‌ها نفر از ساکنان روستای چوقالا و همچنین قاقلی محو اهل روستای هیچکه توسط مزدوران دولت اشغالگر ترکیه ربوده شدند.