الهام احمد: تاسیس کمیته نظارت بر اجرای تصمیمات مجلس سوریه دمکراتیک

الهام احمد اعلام نمود که نظارت تصمیمات کنگره میهنی ساکنان جزیر و فرات، طرحی آماده برای فعالیت است.

الهام احمد ریاست هیات مدیره مجلس سوریه دمکراتیک طی گفتگویی کوتاه با خبرگزاری هاوار از ایجاد طرح و مکانیزمهایی برای نظارت بر تصمیمات کنگره میهنی منطقه جزیر و فرات خبر داد که در ۲۵ توامبر برگزار شده بود.

خودمدیریتی مسئول اول اجرای تصمیمات مجلس است

الهام احمد در این گفتگوی کوتاه خبری اعلام کرد که کمیته نظارت، نشست نخست خود را برگزار کرده و طرحی را برای اجرای تصمیمات در نظر گرفته است که خودمدیریتی در درجه نخست مسئول اجرای تصمیمات باشد.

کمیته نظارت که در جریان براگزاری کنگره مجلس سوریه دمکراتیک تاسیس شده بود، نخستین نشست خود را در ۳۰ نوامبر برگزار کرد. در این نشست کمیته تاسیس و مسئولیت آنها نظارت بر اقدامات کمیته و هیات خودمدیریتی به شمار می‌رود. الهام احمد در ادامه گفتگوی خود اظهار داشت که خودمدیریتی تصمیماتی را که از سوی کنگره به تصویب رسیده‌اند، با تمامی جزئیات و الزامات خود، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، آلترناتیف پیشنهاد کرده و سپس این تصمیمات را اجرایی می‌کند.

الهام احمد ریاست مجلس سوریه دمکراتیک در بخش دیگری از گفتگوی خود خاطرنشان نمود که برخی از تصمیمات مرتبط به نیروهای امنیتی، گمرک و ... در نزدیکترین زمان ممکن عملی می‌شوند. تصمیماتی نیز مانند انتخابات، فعالیتهای مرتبط به تجدید سازمان، از جمله مواردی هستند که زمان بیشتری می‌طلبد.

شایان ذکر است مجلس سوریه دمکراتیک در ۲۵ نوامبر گذشته، کنگره میهنی ساکنان منطقه جزیر و فرات را برگزار کرده بود. بیش از ۳۰۰ نفر از سراسر مناطق سوریه در این کنگره مشارکت کرده بودند. کنگره بعد از برگزاری ۱۳ پانل در سراسر مناطق شمال-شرق سوریه، به منظور کسب اطلاع از نظرات گروههای سیاسی و ساکنان منطقه در رابطه  با خودمدیریتی شمال-شرق سوریه برگزار شده بود.