فراخوان برای مشارکت در ٣٠مین جشنواره بین‌المللی فرهنگ کورد

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) برای مشارکت عمومی در ٣٠مین جشنواره بین‌المللی فرهنگ کورد فراخوانی صادر کرد.

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) برای مشارکت عمومی در ٣٠مین جشنواره بین‌المللی فرهنگ کورد فراخوانی صادر کرد. در فراخوان آمده است که جشنواره امسال با شعار "موقعیت سیاسی برای کوردستان، آزادی برای رهبر آپو" برگزار می‌شود.

برپایه اطلاعیه ٣٠مین جشنواره بین‌المللی فرهنگ کورد از روز ١٧ سپتامبر/ ٢٨ شهریور در شهر لاندگراف هلند آغاز می‌شود. برگزارکنندگان جشنواره اعلام کرده‌اند که مشتاق دیدار کوردستانیان مقیم آلمان، خلق‌های انقلابی و دمکرات هستند.

در اطلاعیه جدول زمانی حرکت اتوبوس‌ها از شهرهای متعدد آلمان به مقصد محل برگزاری جشنواره اشاره شده است. شهر، محل استقرار اتوبوس کاروان‌ها و زمان حرکت به شرح زیر است:

برلین, ر‌سد‌نزستراßه‌ ۵۴ (جمعیت) , ساعت:۲۳:۰۰

برلین, فلوگافنستر. ۷۰, ۱۲۰۴۹ , ساعت: ۲۳.۰۰

در‌سد‌ن, نوستادت باهنف, ساعت:۲۴:۰۰                     

کمنتز , HBF , ساعت: ۲۳:۰۰

ماگدبورگ, HBF, ساعت: ۲۴:۰۰

فرانكفورت, سود باهنف, ساعت: ۷.۰۰

باد هامبورگ, باهنف, ساعت: ۷.۰۰

فر‌دبرگ, باهنف, ساعت: ۷.۰۰

وسنگن, باهنف, ساعت: ۸.۰۰

اوفنباخ, باهنه, ساعت: ۷.۰۰

هاناو, مقابل ساختمان جمعیت, ساعت: ۷.۰۰

بودنگن كامپ,.اورلسوسر ستر ۲۶, ساعت:۷.۳۰

مانهایم, نومسس‌ پلاتز, ساعت: ۶ ۳۰

لودوگسافن. HBF,  ساعت:۶.۳۰

هایدلبرگ, HBF, ساعت:۶.۳۰

وارهایم, باهنف,  ساعت: ۶.۳۰

لانداو, HBF , ساعت: ۶.۳۰

ساربروکن, مقابل ساختمان جمعیت, ساعت: ۷.۰۰

سارلند, HBF ,  ساعت:۷.۰۰

هامبورگ, باهنف, ساعت:۷.۰۰

دارمشتات, باهنف, ساعت:۷.۰۰

بنسها‌م, باهنف,  ساعت:۶,۳۰

دبورگ, باهنف, ساعت: ۶.۳۰

مانز, HBF , ساعت:۷.۳۰

روسهام, HBF, ساعت:۷.۰۰

بنگه‌ن, HBF , ساعت: ۸.۰۰

گسن, مقابل ساختمان جمعیت, ساعت:۸.۰۰

لمبورگ, باهنف, ساعت: ۷.۳۰

سگن، مقابل ساختمان جمعیت، ساعت:۸.۰۰

اولفسبورگ, باهنف, ساعت: ۲۳:۳۰

اوگفرن , باهنف, ساعت:  ۲۴:۰۰  

براونسجهوه‌گ , ئە‌مس ستراßه‌ , ساعت: ۲۳:۳۰

سالزگتر , باهنف , ساعت: ۲۴:۰۰                                                                       

پنه‌, باهنف, ساعت: ۲۳:۳۰

هلد‌سهایم , باهنف ,  ساعت :۲۴:۴۵

هانو‌ر, بوسباهنف , ساعت: ۰۱:۰۰

کیل‌,  بوسباهنف, ساعت: ۰۰:۰۰

لخرته‌, باهنف, ساعت: ۰۱:۰۰

بورگدرف,  باهنف,  ساعت: ۰۰:۳۰

ننبورگ, HBF. ساعت:  ۰۰:۰۰

ستولز‌ناو, آلستر.  ساعت:  ۰۱:۰۰

هامل, HBF.  ساعت: ۰۱:۰۰

سالزگتر, باهنف , ساعت: ۲۴:۰۰

كاسل,  ژ‌گاستر.  ساعت:  ۰۶:۰۰

گوتنگن.  باهنف , ساعت: ۰۷:۰۰

هامبورگ , HBF,  ساعت: ۰۰:۰۰

پنبرگ,  باهنف , ساعت: ۲۳:۰۰

كیل,  گارتن پست,  ساعت:  ۲۳:۰۰

كیل, متنهاف فاملا, ساعت:  ۲۳:۳۰

لوبسك, زوب, ساعت: ۲۳:۳۰

بر‌من,  سینماخ, ساعت:  ۰۱:۰۰

وردن,  باهنف , ساعت:۲۴:۰۰

اولد‌نبورگ, HBF, ساعت: ۰۶:۰۰

اورسه,  باهنف، ساعت:  ۰۶:۰۰

اولهلمس‌هافن, باهنف, ساعت: ۰۵:۰۰

لوهنه‌, آوتوف ,   ساعت: ۰۷:۰۰

هسنگن,  بوسباهنف , ساعت: ۰۰:۰۰

توبنگن,  بوسباهنف,  ساعت:  ۰۰:۳۰                                                                    

ر‌وتلنگن, بوسباهنف, ساعت:  ۰۱:۰۰

نورتنگن, بوسباهنف, ساعت: ۰۰:۰۰

پلسهانگن, بوسباهنف, ساعت: ۰۰:۳۰

ا‌سسلنگن, بوسباهنف, ساعت: ۰۱:۰۰

سند‌لفنگن, رودولف-هاربگ-ستراßه‌, ساعت: ۰۵:۰۰

لودوگسبورگ, بوسباهنف, ساعت: ۰۰:۰۰

باد کانستاتت, بوسباهنف, ساعت:  ۰۰:۰۰

وابلنگن, بوسباهنف, ساعت: ۰۰:۳۰

اونند‌ن, بوسباهنف, ساعت:  ۰۱:۰۰                                                                    

باسكنانگ, بوسباهنف, ساعت:  ۰۱:۳۰

هلبرنن, لاندتورمستراßه‌ ۴, ۷۴۰۸۰, ساعت ۰۶:۰۰                                                

نورنبرگ, فورستهوفستراßه‌ ۳۶ نورنبرگ (مرکز), ساعت: ۰۵:۰۰

ولم, HBF,  ساعت: ۲۴:۰۰

فریبورگ, بسر ستر.  ساعت ۰۰:۳۰

امندنگن, باهنف, ساعت: ۰۰:۳۰

كنزنگ‌, راتهاوسپلاتز , ساعت: ۰۰:۴۵

هربولزهایم, باهنف, ساعت:۰۱:۰۰ .

پفرزهایم , HBF, ساعت: ۱۱.۳۰

راسکهادت, باهنف, ساعت: ۰۱.۰۰

لاهر, لوتزبسك ستر.۳۳. ساعت:۰۱:۰۰

اوفنبرگ, باهنف,  ساعت ۰۱:۳۰

كهل, باهنف,  ساعت:۰۲:۰۰

فر‌درکس‌هافن, ئانتون-سوممه‌رستر.۱۷. ۸۸۰۴۶, ساعت: ۲۳:۳۰

بیلفید, HBF, ساعت: ۶:۰۰

مندهن, بوسباهنف, ساعت: ۶:۰۰

هرفورد, HBF, ساعت: ۶:۳۰

باد سالزوفلن, بوسباهنف, ساعت: ۶:۰۰

دتمولد, HBF, ساعت: ۶:۳۰

پاد‌ربرن, HBF, ساعت: ۷:۰۰

گوترسلوخ, HBF, ساعت: ۶:۳۰

اوسنابروسك, HBF, ساعت: ۷:۰۰

مونستر, فردریک أبِر ستر, ۴۰, ساعت: ۷:۰۰

مسکاد‌, لاگرستر.۱ (جمعیت), ساعت:۷:۳۰                                                              

نهایم -هوستن, HBF, ساعت: ۸:۰۰

هاگن, HBF, ساعت: ۸:۰۰

دورتموند, HBF ساعت: ۸:۰۰

اسن, HBF, ساعت: ۸:۰۰

بوخوم, HBF, ساعت: ۷:۳۰

هرنه‌, HBF, ساعت: ۸:۰۰

اوسل, HBF, ساعت: ۰۸:۳۰          

مو‌رس, HBF,  ساعت: ۰۹:۰۰               

دنسلاكن, HBF,  ساعت: ۰۸:۳۰                                                                                 

پولمان, كۆمه‌ل, ساعت: ۰۹:۰۰

دویسبورگ, HBF, ساعت: ۰۹:۳۰

اوپرتال, جمعیت, ساعت: ۸:۰۰

دوسلدورف, بوسباهنف, ساعت: ۸:۳۰

كلن, مولهم, HBF, ساعت: ۸:۰۰

لیورکوزن متته‌, HBF, ساعت: ۸:۰۰

بن, برنهمر ستر.۸۰ (جمعیت) ساعت: ۸:۰۰

ترسدورف, HBF, ساعت: ۸:۳۰

ا‌وسكرکن, HBF, ساعت: ۸:۰۰

مکنهایم, HBF, ساعت: ۸:۳۰”