تجمع کنندگان هلند: هیچ کس نمی‌تواند اراده‌ی ما را بشکند

کردستانیان و دوستانشان در شهر ماستریخ کشور هلند تجمع کرده و با هم فریاد "آزادی برای اوجالان، استاتو برای روژاوا" را سر دادند