فرمانده یگانهای روژهلات کوردستان: ما بر اساس منافع ملت خود عمل می کنیم

شیار شوگر، فرمانده یگانهای روژهلات کوردستان با بیان اینکه با وجود تحریکات، آنان آتش بس را پایان ندادەاند، گفت: ما بر اساس منافع ملت خود عمل می کنیم.

فرمانده یگانهای مدافع شرق کردستان YRK شیار شوگر، رویدادهای سال ٢٠٢٢، برخودان نیروهای گریلا، کشتاری که در پاریس پایتخت فرانسه رخ داد، خیزش در شرق کردستان و ایران را در گفتگو با ANF ارزیابی نمود.

 شیار شوگر با بیان اینکه سال ٢٠٢٢ سال قهرمانی و برخودان بود، گفت: در سال ٢٠٢٢ جنگی تاریخی توسط ملت کورد انجام شد اما شدیدترین جنگ و انزوا در امرالی در حال انجام است. از روز آغاز اسارت رهبری تا به امروز دولت فاشیست انزوای شدیدی را به اجرا درآورده است، از آنجا که رهبری، رهبر یک ملت تحت ستم است، انزوای شدیدی بر او اعمال می شود. سیاست های نظام امرالی در هیچ قانونی وجود ندارد، نه در قانون خود اشغالگران هست و نه در حقوق بشر. در کردستان نیز جنگ به طرق مختلف هم بر ملت ما و هم بر گریلاهای کوردستان اعمال می شود. در هر چهار بخش کوردستان ملت ما با مقاومت و ایستادگی خود از رهبری حمایت کردند. آرمان آزادی و مبارزه را در فلسفه رهبر آپو دیدەاند و می بینند، به همین دلیل است که هم ملت کورد و هم ملتهای خاورمیانه از رهبر آپو حمایت می کنند. مهم نیست که دشمن چه نوع حملاتی علیه ملت کورد و مبارزه برای آن انجام دهد. آزادی، در برابر آن مقاومت رهبر آپو همه این حملات اشغلگران به کوردستان را شکست خواهد داد.

اشغالگران شکست خوردند

شوگر با اشاره به اینکه در سال ٢٠٢٢ مقاومت و مبارزه ای انجام شد که تاکنون دیده و شنیده نشده است، وی در ادامە افزود: به ویژه در بهدینان برخودان بی نظیری در برابر انواع تکنولوژی های دشمن انجام شد. در واقع دولت فاشیست اشغالگر در سال ٢٠٢٢ در برابر جنبش آپویی شکست خورد. من پیش از هر چیز از شهیدان سال ٢٠٢٢ که قهرمانانه جنگیدند و به شهادت رسیدند، با قدردانی یاد می کنم و در برابر آنها سر تعظیم فرود می آورم. ما برخودان، اراده و آرمانهایشان را به پیروزی خواهیم رساند.

شیار شوگر فرمانده یگانهای روژهلات کوردستان به دو تروری که طی 10 سال اخیر در پاریس رخ داد، اشاره کرد و اینگونه ادامه داد: در سال ٢٠١٣، ٣ زن پیشاهنگ در پاریس توسط دولت فاشیست ترکیه به قتل رسیدند، هوال سارا در خاورمیانه با اندیشه و فلسفه رهبر آپو به سازماندهی مبارزه زنان میپرداخت، به همین دلیل هدف دولت فاشیستی قرار گرفت. این وضعیت بوجود آمده توسط دولت فرانسه، برایشان روسیاهی به بار آورد زیرا درمورد این ترور شفاف سازی نکرند. اما برای ملت کورد معلوم است که این کشتار توسط چه کسی انجام شده است. از سوی دیگر پس از ١٠ سال دوباره سه مبارز کورد در پاریس در همان مکان به قتل رسیدند. دولت اشغالگر ترک و فرانسه از هر ابزار و روشی برای خاموش کردن ملت کورد و جنبش استفاده می کنند. دولت ترکیه برای اینکه یک مبارز کورد را به شهادت برساند، در همه جا در تکاپوست. جنگ سنگین نه تنها در شمال کوردستان بلکه در هر جایی که کورد وجود دارد در جریان است. اما مبارزه و برخودان ملت کورد این جنایت ها را برملا می کند و همه حملات را خنثی می کند و همچنین ما یاد شهیدان برخودان خودمدیریتی در سال ٢٠١٥ را نیز در سالگردشان گرامی میداریم. ما مبارزه و برخودان آنها را به منبع الهام و هدف پیروزی تبدیل خواهیم کرد.

زمان، زمان مبارزه است

شوگر اعلام نمود که به عنوان نیروی نظامی در سال ٢٠٢٢ خود را از لحاظ نظامی بر پایه روح زمانە ارتقا دادەایم و در ادامە اظهار داشت:  ما خود را بر اساس روحیه عصر نوین، بر اساس نیروی گریلای مدرن، در برابر انواع حملات و تکنیک های دشمنان اشغالگر کوردستان آموزش میدهیم و برای اینکه در آینده قادر باشیم از مردم خود در برابر انواع حملات دشمن دفاع کنیم، خود را بر اساس پارادایم رهبر آپو آموزش خواهیم داد. بر اساس استراتژی خود در شرق کوردستان و ایران به مبارزه خود ادامه داده و خود را سازماندهی نمودیم. به عنوان یک نیروی نظامی، نتایج سال ٢٠٢٢ مورد ارزیابی قرار گرفتە و ما بر اساس آزادی جسمانی رهبر آپو و ادامه دادن راه شهیدان، برای سال ٢٠٢٣ در شرق کوردستان خود را آماده کرده و خواهیم کرد. ما طبق استراتژی فعلی و آتش بس، در طول سال بسیار نزدیک شدیم و هیچ اقدامی نکردیم. اما دولت ایران در بسیاری از مناطق عملیات انجام داد.

در مناطقی که هوالان ما حضور دارند،  در شاهو، مکریان، مریوان و خیلی جاهای دیگر، به روش های مختلف به رفقای ما حمله کردند تا رفقای ما را شهید کنند، می خواستند صبر ما را آزمایش کنند. اما ما به عنوان یک نیرو به خود متکی بودە و برخوردار از ایمان و امید هستیم. منافع جنبش ما منافع ملت ماست، منفعت ملت ما هر چه باشد ما خود را بر اساس آن سازماندهی می کنیم.  ما در برابر هرج و مرجی که دولت ایران می خواست بر سر رفقای ما در منطقه ایجاد کند، بسیار صبورانه برخورد کردیم. ما بر اساس ضرورت آتش بس عمل میکنیم.

شیار شوگر با اشاره به اینکه این دوران، دوران مبارزه است، گفت: نباید جاش-بسیجها با اشغالگران همراه شوند و به دنبال مادیات نباشند. امروز در هر چهار بخش کوردستان جنگ در جریان است، دشمن نمی تواند پا به پای رفقای ما راە بیاید، زیرا کوه های کوردستان صعب العبور هستند، دشمن بر کوه های ما اشرافی ندارد. به همین دلیل است که کوردهایی را به عنوان جاش-بسیج پیش قراول خود کرده و حمله می کند. دشمن از نظر مالی آنها را تامین می کند، اما هر اتفاقی هم بیفتد، هیچ کوردی نباید مردمش را به خاطر مادیات بکشد. برای همین ما باید حقیقت دشمن را بشناسیم. دشمن هرگز ملت کورد و جامعه کوردی را نمی پذیرد. اگر مثل او باشی، آنگاه او تو را می پذیرد. به همین دلیل است که جاش و بسیچ باید حقیقت دشمن را بشناسند و در جامعه کوردی جایگاه خود را تعریف کنند، در میان گریلاهای کوردستان جای بگیرند. به همین دلیل در وهله اول به آنها هشدار میدهیم.

هشدار نسبت به اقدامات جاشها

شیار شوگر در ادامه با اشاره به اینکه دولت ایران در طول سال گذشته به طرق مختلف خواستە است که به نیروهای آنها ضربه بزند، اینگونه ادامه داد: به نام ما در مناطقی که رفقای ما هستند، جاشها را مستقر نمودند. این جاشها از طرف ما و به نام ما با مردم صحبت کنند. گریلاهای کوردستان، گریلاهای شرق کوردستان با فرهنگ، اخلاق و معیارهای خود شناختە می شوند. ملت ما باید ارتباط رفقای ما و کسانی همچون جاشها را بشناسند. در سال ٢٠٢٢، دولت ترکیه با کمک ایران حملات هوایی زیادی را علیه گریلاهای شرق کوردستان انجام داد. شیار شوگر فرمانده یگانهای روژهلات کوردستان درباره این حملات اینگونه سخن گفت: در سال ٢٠٢٢، دولت فاشیست ترکیه به مناطق ما، به خصوص در منطقه حضور ما در آسوس حملە کرد، کم نبودند حملاتی که هواپیماهای جاسوسی و جنگی انجام دادند. ترکیه این کار را به تنهایی انجام داد؟ نه! این حملات را با شرکای کورد و دولتهای اشغالگر کوردستان در منطقه انجام داد. به همین دلیل، اگر فردی با اندیشه و فلسفه رهبر آپو بپاخیزد، مبارزه کند و به گریلاهای کوردستان بپیوندد، دشمن با انواع و اقسام ابزار برای نابودی اش حمله می کند. به همین دلیل ما در سال ٢٠٢٢ شهید دادیم. پیش از همه هوال روکن در شاهو به شهادت رسید. او از رفقای عرب ما بود، با هدف مبارزه برای آزادی زنان و جامعه آزاد به کوه های شاهو رفت. وی از هوالان بسیار ثابت قدم و باپرنسیپ بود. در همین رابطه چند تن از هوالان ما، هوال ریزان، باور، سرحد و سیروان، به شهادت رسیدند. این هوالان ما در اثر حملات ترکیه به شهادت رسیدند. این رفقای جوان از باکور، روژاوا و روژهلات کوردستان بودند که با هدف مبارزه علیه اشغالگران به جنبش پیوستند. این رفقای ما در سال گذشتە به شهادت رسیدند. ما یاد این رفقا را یک بار دیگر گرامی می داریم و مبارزه آنها را ادامه خواهیم داد. دولت ترکیه باید بداند که هرگز نخواهد توانست کوردها را از هم جدا کند، هر چه بیشتر به مردم ما، و به گریلاهای کوردستان حمله کنند، نفرت و انتقام ما بیشتر می شود.

ملت ما دیگر سیاست های حکومت را نمی پذیرد

در سال ٢٠٢٢ به رهبری زنان، مبارزەای بزرگ در روژهلات کوردستان و ایران انجام شد. شیار شوگر به مبارزات ملتها پرداختە و گفت: مبارزه در روژهلات کوردستان و ایران به رهبری زنان و با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» آغاز شد. قرنی که ما در آن زندگی می کنیم نیازمند تغییراتی است. حکومت ایران نیز باید تغییراتی ایجاد کنند. نظام فعلی نمی تواند به موجودیت خود در جامعه ادامه دهد. ملتهای شرق کورستان و ایران می خواهند با هم زندگی کنند، مبارزه کنند، کاری که حکومت ایران انجام می دهد انکار همه ملتهاست. ملت در برابر سیاست های حکومت صبرشان لبریز شده و در شرف انفجارند. بر این اساس، نظام ایران زمانش به سر رسیده است، اگر ایران در سیاست ها و قوانین خود تغییری ایجاد کند، همانطور که رهبر ما در دفاعیه خود گفته است، توسعه یافته ترین کشور خاورمیانه خواهد بود، در غیر این صورت، بحران خاورمیانه، در ایران بروز خواهد کرد. ملت دیگر سیاست های ایران را قبول ندارند.

مردم آگاه شده اند، پیشرفت کرده اند و در حال مبارزه هستند. حکومت باید این را بداند و در قوانین خود تغییراتی ایجاد کند. اگر هیچ تغییراتی ایجاد نکند، مردم تغییر ایجاد خواهند کرد. ملت بخواهند انقلاب کنند، انقلاب خواهند کرد و هزینه آن را می پردازند. هیچ کس نمی تواند با کشتن، اعدام و سرکوب ملت، آنها را شکست دهد، زیرا جنبش همان ملت است. وقتی مردم متحد شوند و دست به دست هم دهند، تمام جهان هم نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. حکومت باید بداند که اگر با قتل عام به سراغ مردم بروید، مردم از خودشان دفاع خواهند کرد. همچنین افراد زیادی در شرق کوردستان و ایران در این ناآرامی ها به شهادت رسیدند. ما یاد این شهیدان را گرامی می داریم. آنها شهیدان راه مبارزه و آزادی، شهیدان اتحاد ملتها هستند. برای همین ملت ما باید راه این شهیدان را ادامه دهند. از سوی دیگر، نظامیان، پلیس و جاشها نباید به دولت خدمت کنند، نباید مردم را به خاطر دولت بکشند، روزی باید حساب پس دهند.

شهادت باید به وسیله مبارزه تبدیل شود

شیار شوگر فرمانده یگانهای روژهلات کوردستان، به خیزش انلابی ملت شرق کوردستان و ایران درود فرستاده و با این جملات به سخنانش پایان داد: مردم نباید دست از مبارزه بردارند، باید به آن ادامه دهند.  حکومت می خواهد مردم را با اعدام بترساند، اما مردم باید از هر اعدام و شهادتی وسیله ای برای اعتلای مبارزه بسازند و نترسند. حدود ٥٠٠ نفر به شهادت رسیده اند، از این لحظه به بعد دیگر راه برگشتی در کار نیست. آزادی بدون هزینه به دست نمی آید. از طرفی جوانان روژهلات کوردستان و ایران باید باهم تشکیلات خود را سازماندهی کرده و از مردم دفاع کنند. این وظیفه و نقش جوانان است. جوانان باید هم از خود و هم از مردم دفاع کنند. خود را با توجه به نیازهای دفاعی جامعه پرورش داده و پیشرو باشند. باز هم تاکید می کنم که ملت مقاوم ما نباید یک قدم به عقب برگردند.  برای همین باید مبارزه خود را در سال ٢٠٢٣ افزایش دهند. ملت ما دیگر بر ترس غلبه کرده است، به همین دلیل آزادی نزدیک است. از سوی دیگر ما نیز در کوه های کوردستان برای دفاع از ملت خود، خود را سازماندهی می کنیم. در سال ٢٠٢٣، ما سازماندهی خود را بیشتر تقویت خواهیم کرد. ما همراه ملت خود هستیم. ما یک بار دیگر به برخودان ملت خود درود می فرستیم و یاد همه شهیدان را گرامی می داریم.