حملە دولت ترک بە دهها روستا

دولت اشغالگر ترک با خمپارە و کاتیوشا و سایر سلاحهای سنگین دهها روستا را در مناطق شمال-شرق سوریە مورد هدف قرار داد.

دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابستە بە آن، روز گذشتە نیز مانند روزهای قبل، بە دهها روستای شمال-شرق سوریە حملە کردە و روستاهای مایسا و زیرنهتی، روستاهای لیبن و گوزلیە، ام الخیر و شویش و سالوک، گری سپی، روستاهای الورد و غربت، زرگان، کاشتیر و بنی از توابع عفرین، قرەموخ در شرق کوبانی و چند روستای دیگر را مورد حملە قرار داد.

دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابستە بە آن حوالی غروب روز گذشتە نیز روستاهای چلبیە، زورمیخار، مرسیملە، شیخلر، شیوخ، چارخلی، مرج اسماعیل، جیشان و قرەموخ از توابع کوبانی و چند روستای دیگر را گلولە باران کردند.