برای افکار عمومی

در جریان قتلعام پاریس در ٩ ژانویە سال ٢٠١٣ کە طی آن سە جستجوگر آزادی، سارا، روژبین و فیدان ترور شدند،دولت فرانسە علیرغم اطلاع از فرمان ترور کە از سوی آ.ک.پ/م.ه.پ صورت گرفتە بود، هیچگاە ابعاد این کشتار و ترور را ...

در جریان قتلعام پاریس در ٩ ژانویە سال ٢٠١٣ کە طی آن سە جستجوگر آزادی، سارا، روژبین و فیدان ترور شدند،دولت فرانسە علیرغم اطلاع از فرمان ترور کە از سوی آ.ک.پ/م.ه.پ صورت گرفتە بود، هیچگاە ابعاد این کشتار و ترور را فاش نکردە و با اعمال محدودیت برای پنهانکاری در مورد جوانب آن، تلاش نمود همکاری خود با دولت ترک را نیز پنهان کند.

امروز هم مانند دهمین سالگرد قتلعام پاریس در ٩ ژانویە  از سوی دولت ترک و با همکاری دولت فرانسە است کە علیە خلق کورد دست بە حملە زدند کە در جریان آن سە نفر ترور شدند.

دولت فرانسە همانگونە کە تلاش کرد در نخستین قتلعام پاریس بە گونەای آن را محدود و پنهان کند، در قتلعام دوم نیز چنین تلاشهایی را انجام خواهد داد. دولت ترک در مقابل جنبش آزادی و برخودان گریلاها شکست بزرگی خوردە است، در مقابل شخصیت زنان کورد و زنانی را کە مبارزە آزادی را بە پیش می برند هدف قرار میدهد. حکومت اردوغان همانگونە کە تبهکاران داعش را در تمام ابعاد همکاری و تجهیز می کرد و برای بە اسارت کشیدن زنان ایزدی بە شنگال می فرستاد، امروز هم در همە جا با تبهکاران داعش، زنانی را کە برای آزادی مبارزە می کنند، هدف قرار میدهد.

در فرایند کنونی کە مبارزە زنان با شعار ژن، ژیان، آزادی در تمام جهان تحت لوای فلسفە رهبر آپو گسترش پیدا کردە است ما این حملە سبعانە را محکوم می کنیم. بە عنوان جنبش آزادی زنان ایزدی TAJÊ کە تحت لوای فلسفە ژن، ژیان، آزادی با عزم راسخ برای اعتلای مبارزە تلاش می کند، ما بە شهدایمان در پاریس ادای احترام کردە و انتقام زنانی را کە بە قتل رسیدە اند و نیز زنان اسیر را از آنها خواهیم گرفت.

جنبش آزادی زنان ایزدی ٢٤.١٢.٢٠٢٢