بزرگداشت یاد و خاطرە تاش و آکار در زوریخ

متین مینتاش در این مراسم اعلام داشت کە این هوالان با اقدامی کە انجام دادەاند، ما را بە شدت مورد انتقاد قرار دادند، اقدامات آنان فراخوانی برای آزادی رهبریمان است.

ویسی تاش بە منظور آنکە توجە را بە انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان جلب کند، در ١٢ ژانویە خود را بە آتش کشید و محمد آکار نیز بە همان شیوە در ١٦ ژانویە این اقدام را انجام داد. برای گرامیداشت یاد و خاطرە این شهدا، در زوریخ سوییس در مرکز جامعە دمکراتیک کورد و ابتکار خانوادە شهید و مفقودین  KOMAW مراسمی برگزار شد. دوستان و هوالان آکار و تاش و افراد و شخصیتهای دیگر در این مراسم شرکت کردە و مبارزە این شهدا را ارج نهادند.

متین مینتاش بە نمایندگی از KOMAW اعلام کرد کە هوال بوبو تاش و محمد آکار با این اقدام تلاش کردند کە پیامی را برای ما ارسال کنند. این دو اقدام انتقادی است کە علیە ما گرفتە شدە است، این اقدام بە منظور آزادی رهبریمان انجام شدە است. لازم است کە یاد و خاطرە این شهدا را گرامی داشتە و با تداوم مبارزە خواست این شهدا را بە پیروزی برسانیم، رهبری، کورد و کوردستان را ازاد نماییم.

بعد از سخنرانی مینتاش، با اکران فیلمی از زندگی این شهدا، یاد و خاطرە آنان گرامی داشتە شد. مراسم با سر دادن شعار شهید نامرن خاتمە پیدا کرد.