دادخواست مطرح شدە از سوی رهبر آپو علیە یونان پذیرفتە شد

دادخواست مطرح شدە از سوی رهبر خلق کە علیە یونان بازشدە بود از سوی دادگاە حقوق بشر اروپا DMME پذیرفتە شد.

بر اساس گزارش منتشر شدە از سوی دویچە ولە، دادخواست مطرح شدە از سوی رهبر خلق کورد،عبدالە اوجالان، از سوی دادگاە حقوق بشر اروپا DMME پذیرفتە شد. در این دادخواست آمدە است کە در فرایند شکل گیری و انجام توطئە بین المللی در ٩ فوریە ١٩٩٨، کە از سوی نیروهای بین المللی صورت گرفت، اقدامات صورت گرفتە از سوی یونان علیە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان، برخلاف مفاد حقوق بشر اتحادیە اروپا بودە است.

همچنین در این دادخواست آمدە است کە در فرایند توطئە بین المللی و اقدامات یونان، عبدالە اوجالان بە دولت ترکیە تسلیم شدە است. زیرا درخواست پناهندگی او از سوی یونان مورد بررسی و توجە قرار نگرفتە است. زمانی کە وی در یونان بودە است، بدون در نظر گرفتن ابعاد حقوقی دستگیر شدە و اجازە پیدا نکردە است کە در دادگاهی در یونان از حقوق خود دفاع کند. تمام این موارد نشان دهندە تباین با بسیاری از مواد پیمان حقوق بشر اتحادیە اروپاست.

در دورەای کە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان در یونان حضور داشت، از ٩ اکتبر ١٩٩٨، در فرودگاە آتن، ٢٩ ژانویە، ٢ فوریە ١٩٩٩ در جزیرە  کورفو، ٢ تا ١٥ فوریە ١٩٩٩ در سفارت یونان در کنیا؛ عملا و بدون وجود هیچگونە مبنایی حقوقی زندانی و دستگیر شدە است.این موارد در تباین با مادە ٥ حقوق آزادی و امنیت پیمان حقوق بشر اتحادیە اروپا قرار دارد.

رهبر خلق کورد پیش از آغاز فرایند دادگاە حقوق بشر اتحادیە اروپا در ٤ دسامبر ٢٠٠٨ دادخواستی را بە دادگاە اداری آتن ارسال کردە و اعلام نمودە بود کە مسئولان یونان در سال ١٩٩٩ تصمیماتی را گرفتەاند کە بر خلاف حقوق بودە و اگر شخصی ٢ بار درخواست پناهندگی کند، لازم است کە دپورت نشدە یا عودت دادە نشود. این درخواست اوجالان در ٣٠ ژانویە ٢٠١٧ از سوی دادگاە اداری آتن رد شدە بود. در تصمیم دادگاە اداری آتن آمدە بود کە سیاستهای حکومت یونان خارج از کنترل دستگاە قضایی بودە و فاصلە بین روزهای ٢٩ ژانویە و ١٥ فوریە برای پژوهش در خصوص درخواست رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان زمان کمی بودە است نباید دولت مسئول اسیبی شناختە شود کە ماموران اطلاعاتی عامل آن بودەاند.

در مقابل دادگاە حقوق بشر اتحادیە اروپا دادخواست اوجالان را پذیرفتە و از حکومت یونان و وکلای رهبر خلق کورد درخواست کردە است کە در این بارە نڤرات خود را مطرح کنند، دادگاە همچنین از حکومت یونان نیز خواستە است کە آیا عوامل اطلاعاتی یونان عبدالە اوجالان را در اختیار دولت ترک قرار دادەاند؟ لازم است کە در طول ١٢ هفتە هر دو طرف در این بارە نظرات خود را بە دادگاە ارائە دهند. دادگاە حقوق بشر اتحادیە اروپا بر این اساس حکم خود را در سال آیندە صادر میکند. دادگاە میتواند در این بارە نشستی را هم برگزار کند.

رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان پیش از این هم در رابطە با ترکیە پروندە دادخواستی را گشودە بود.  فرایند دادخواست و پروندە عبدالە اوجالان از سوی DMME در ١٦ فوریە ١٩٩٩ در زمانی کە وی را از کنیا بە ترکیە انتقال دادە بودند، بە دادگاە ارائە شدە بود. وکلای اوجالان با این توجیە کە جان وی در خطر بودە، با وی بد رفتاری شدە است و نیز بە صورتی غیر قانونی محاکمە شدە است، در دادگاە اسراسبورگ شکایت کردە بودند.سپس در ٢ مارس ١٩٩٩، کمیتە منع شکنجە و بدرفتاری اروپا CPT نخستین هیات خارجی بود کە عازم امرالی شدە بود. CPT در مە ١٩٩٩ دربارە اینکە شاهد شکنجە و بدرفتاری با اوجالان نبودە است، گزارشی را منتشر کردە بود.

دادگاە حقوق بشر اتحادیە اروپا دادخواست عبدالە اوجالان را بعد از نشست ٢١ نوامبر ٢٠٠٠ کە بە دادگاە استراسبورگ ارائە شدە بود، پذیرفت و در ١٢ مارس ٢٠٠٣ حکم خود را در این بارە صادر کردە بود کە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان زمانیکە در ترکیە دادگاهی شدە است، مادە شش عدالت، مادە ٥ حق آزادی و امنیت، مادە سوم دربارە بدرفتاری بر اساس موازین حقوق بشری اتحادیە اروپا نقض شدەاند.

 دومین دادگاهی عبدالە اوجالان در دادگاە حقوق بشر اتحادیە اروپا در سال ٢٠١٤ صورت گرفتە بود. دادگاە ستراسبورگ انتقادات خود را بر اساس مادە سوم پیمان حقوق بشر اتحادیە اروپا ارزیابی کردە و اعلام داشتە بود کە در شرایط دستگیری تا ١٧ نوامبر ٢٠٠٩، حقوق عبدالە اوجالان  نقض شدە است. دادگاە همچنین اعلام کردە بود کە بعد از این تاریخ هیچگونە نقض حقوقی مشاهدە نشدە است. دادگاە حقوق بشر اتحادیە اروپا بر مادە سوم پیمان حقوق بشر اتحادیە اروپا تکیە کردە بود  کە حق امید برای زندانی نقض شدە است.