دفتر حقوقی سده: بدون عبدالله اوجالان چاره‌یابی مسئله کورد ناممکن است

دفتر حقوق سده اعلام کرد که حل مسئله کورد بدون مشارکت رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان غیر ممکن است.

دفتر حقوقی سده (أسرین) در پیوند با گفتگوها در مورد نقش رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در حل مسئله کورد بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه به زبان‌های کوردی و ترکی منتشر شده است. در بیانیه آمده است:"اخیرا در مورد وضعیت موکل ما آقای عبدالله اوجالان و نقش ایسان در حل مسئله کورد گفتگو و بحث صورت می‌گیرد. اما به وی اجازه داده نمی‌شود که در این مورد و مباحث مشابه آن دیدگاه‌های خود را بیان کند."

'مخاطب اساسی آقای اوجالان است'

دفتر حقوقی سده با اشاره به اینکه عبدالله اوجالان در حصر و انزوا قرار داده شده است و تمامی حقوق وی نقض شده‌اند می‌افزاید:"هیچ مانعی برای حل دمکراتیک مسئله کورد در راه نیروهای حاکم قرار نداشت. اما تاکنون چاره‌یابی میسر نشده است و نتوانسته‌اند به حل دست یابند. پس گفتگو در مورد مسئله کورد بدون حضور اوجالان صحیح نیست و راه و شیوه‌ی چاره‌یابی ماندگار نمی‌باشد. بدون شک برای چاره‌یابی شرافتمندانه مسئله کورد و ایجاد آینده دمکراتیک مخاطب اساسی آقای اوجالان می‌باشد. ایشان در سخت‌ترین شرایط و دوران با رنجی بزرگ، با پیشنهادهایی برای چاره‌یابی تلاش نموده است صلح را میسر کند. مقاومت ایشان علیه وضعیت حصر تداوم این تلاش‌ها می‌باشد.

ه.د.پ به عنوان نماینده سیاست مذاکرات دمکراتیک، پیشاهنگ جامعه است که دارای عزم سازماندهی آشتی و دمکراسیست. فراهم کردن زمینه چاره‌یابی و ارائه آن به خلق‌های ترکیه بدون حضور ه.د.پ غیر ممکن است.

مسئله کورد در نهایت مسئله قانون اساسی است. آنکه تلاش دارد گفتگوهای اساسی را برای حل مسئله کورد به زمینه قانون اساسی، به قوانین مجلس بکشد و بر آن پافشاری می‌کند آقای اوجالان است. اما با این همه وی را در حصر و انزوا قرار می‌دهند، که این خود رویه‌ای در راستای عدم حل مسئله است.

'دلیل اصلی عدم حل مسئله حصر و انزواست'

حصر و انزوا بر آقای اوجالان که خود نقض قوانین منع شکنجه است به شیوه‌ای منظم و سیستماتیک ادامه دارد. حصر و انزوا به دلیل پافشاری بر عدم حل مسئله کورد است، حصر همزمان عدم چاره‌یابی را تشدید می‌کند. تا زمانیکه این واقعیت دیده نشود، بحث‌های موجود تنها حالت زمانی خواهند داشت. باید به حصر پایان داده شود و فرصت داده شود تا آقای اوجالان حقوق اساسی خود را مورد استفاده قرار داده و دیدگاه خود را بیان کند."