درخواست خانوادە و وکلا برای دیدار از امرالی

روز گذشتە خانوادەهای رهبر خلق کورد، عمر زیر کونار و هامیلی ییلدریم و ویسی آکتاش بە منظور دیدار با امرالی بە دادستانی مراجعە کردند.

روز گذشتە خانوادەهای رهبر خلق کورد، عمر زیر کونار و هامیلی ییلدریم و ویسی آکتاش بە منظور دیدار با امرالی بە دادستانی مراجعە کردند. برادر رهبر خلق کورد و وکیل وی مظلوم دینچ و برادران عمر خیری کونار و هامیلی ییلدریم و ملیحە چتین خواهر ویسی آکتاش بە منظور دیدار با امرالی بە دادستانی مراجعە کردند. ٢١ ماە است کە هیچ گونە اطلاعی از رهبر خلق کورد و سە زندانی دیگر زندان امرالی در دست نیست. در همین رابطە خانوادەها از طریق دادستانی بورسا بە مدیریت سازمان زندانهای امرالی مرااچعە کردند.

در همین راستا وکلا هەر هفتە دوبار بە منظور دیدار با موکلشان درخواست خود را ارائە می دهند اما هیچگونە پاسخ مثبی بە درخواستهای آنان دادە نمی شود. وکلا از ٢٢ نوامبر ٢٠٢٢ بە منظور دیدار سریع  بە دادستانی بورسا مراجعە کردەاند، حاکمیت بە این بهانە کە در ١٢ اکتبر ٢٠٢١ دیدارها با وکلا بە مدت ٦ ماە ممنوع شدەاند، در ١٨ اگوست نیز بە این بهانە کە  ملاقات با خانوادە بە مدت ٣ ماە ممنوع شدە است، درخواست وکلا را رد کردە است.

ممنوعیت دیدار با خانوادە

علیرغم اینکە در ١٨ نوامبر ٢٠٢١ ممونعیت دیدار با خانوادە خاتمە پیدا کردە بود، بە این دلیل کە  پاسخ مراجعە خانوادەها بە دادستانی جمهوری در بورسا پاسخی دریافت نکرد. وکلا در ٢٨ مارس ٢٠٢٢ بار دیگر بە درخواست خود را ارائە دادند، وکلا خواستند کە تمام موانع حقوقی درخصوص امکان دیدار با زندانیان برداستە شود. در ٢٩ مارس این درخواست مجددا رد شد. دادستانی اعلام نمود کە مجازات دیسیپلینی بر اوجالان تحمیل شدە است و بە همین دلیل امکانی برای دیدار مهیا نیست.

در تصمیم دادستانی مبنی بر رد درخواست دیدار آمدە بود کە ریاست هیات دیسیپلین امرالی در ٣ فوریە ٢٠٢٢ مجازات انضباطی را تحمیل کردە و بە مدت ٣ ماە دیدار و ملاقات با خانوادە ممنوع شذە است، بە این دلیل کە این مجازات در ٢١ فوریە این مجازات قطعی شذە است، درخواست دیدار رد شدە است.

وکلا در ١٢ مە، بعد از رد تصمیم حاکمیت، ممانعت از دیدار و اعمال مجازات انضباطی را غیر قانونی ارزیابی کردە و آن را بە دادگاە قانون اساسی منتقل کردند، وکلا در درخواست خود  این حکم را بی ارتباط خواندە و اعلام نمودند کە عدم اطلاع بە معنای برقراری شکنجە، احترام بە خانوادە و حوزە خصوصی، حق دفاع  و محاکمە عادلانە است. دادگاە قانون اساسی تا کنون بە این موارد پاسخی ندادە است.

اعتراض بە ممنوعیت دیدارها

وکلای دفتر حقوقی سدە بعد از آنکە ممنوعیت سە ماهه دیدار خانوادە با عبدالە اوجالان و سایر زندانیان امرالی خاتمە پیدا کرد، بار دیگر برای اینکە با موکلشان دیدار داشتە باشند درخواست خود را ارائە دادند. حاکمیت مجددا خواست وکلا را رد کردە و علت آن را نیز ادامە حکم مجازات دیسپلینی خواند. سپس وکلا در ١٥ ژون بە منظور اعتراض بە این حکم، بە دادگاە مجازات سنگین بورسا مراجعە نمودند.

ممنوعیت دیدارها

دادگاە در ٢٣ ژون بە شکایت وکلا پاسخ دادە و اظهار داشت از٣١ مە از سوی ریاست کمیسیون انضباطی امرالی بە مدت ٣ ماە دیگر مجازات انضباطی بر عبدالە اوجالان و سە زندانی دیگر امرالی صادر شدە است. دادگاە اعتراض وکلا را رد کرد.

ممنوعیت دیدار خانوادە ٣ ماهه بر عبدالە اوجالان در ١٥ سپتامبر خاتمە پیدا کرد. وکلای دفتر حقوقی سدە متعاقب خاتمە پیدا کردن ممنوعیت در ١٦ سپتامبر بار دیگر بە دادستانی جمهوری در بورسا مراجعە کردند. اما درخواست آنان بار دیگر پاسخی پیدا نکرد. بر همین اساس وکلا در ٢٣ سپتامبر درخواست نمودند کە امکان دیدار خانوادەها فراهم شد. در ٥ اکتبر این درخواست نیز رد شد. بە این بهانە کە تحت فرمان صادرە از سوی هیات مجازات امرالی،  از ٢٨ سپتامبر سە ماە مجازات انضباطی بر عبدالە اوجالان و سایر زندانیان امرالی صادر شدە است.

خاطر نشان می گردد کە مجازات انضباطی در زمان دیدار کمیتە منع شکنجە شورای اروپا از امرالی صورت گرفت. این کمیتە در ٣ اکتبر اعلام نمودە بود کە در فاصلە ٢٠ تا ٢٩ سپتامبر از ترکیە دیدار کردە است. همچنین در این بیانیە آمدە بود کە هیات بە زندان امرالی کە عبدالە اوجالان و سە زندانی دیگر در آنجا حضور دارند، عزیمت کردە است. اما در رابطە با جزئیات این دیدار هیچگونە اطلاعاتی منتشر ننمود.

قطع مکالمە تلفنی

عبدالە اوجالان کە ٢٣ سال است تحت شرایط دشواری در زندان امرالی نگهداری می شوود، در ٢٧ آپریل ٢٠٢٠ برای نخستین بار از حق مکالمە تلفنی برخودار شد . در ٢٥ مارس ٢٠٢١ بە دلیل شاێعات دامن زدە شدە از سوی رسانەها، نگرانیهای خلق افزایش یافتند و عبدالە  اوجالان با برادرش محمد اوجالان توانست بە مدتی کوتاە مکالمە تلفنی داشتە باشد. اما این مکالمە قطع شدە بود. این نخستین بار بعد از دستگیری رهبر خلق کورد بود کە از حق استفادە از تلفن برخوردار می شود.

وکلای رهبر خلق کورد، ریزان ساریجا و نوروز یویسال ٨ سال قبل، در روزهای ١٢-١٨ ژون و ٧ اگوست ٢٠١٩ توانستە بودند با موکلشان دیدار و گفتگو داشتە باشند.