درخواست خانواده و وصی عبدالله اوجالان برای ملاقات در امرالی

خانواده و وصی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

١٧ ماه است از عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد هیچ اطلاعی در دست نیست. محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینچ وصی رهبر خلق کورد برای ملاقات با وی درخواستی را به مقامات قضایی ترک تحویل دادند.

درخواست مشابهی از سوی علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش به مسئولین قضایی تحویل داده شد.

خانواده زندانیان امرالی درخواست مشابهی را از طریق دادستانی بورسا به مدیریت زندان امرالی ارسال کردند و خواستار ملاقات با عزیزان دربند خود شدند.

خانواده و وصی عبدالله اوجالان اوجالان و سه زندانی دیگر امرالی هر هفته درخواستی را به سازمان‌های مربوطه تحویل می‌دهند، اما تمامی درخواست‌ها تاکنون به شیوه‌ای سیستماتیک بی‌پاسخ مانده‌اند.