فراخوان پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان در حمایت از روزنامەنگاران، فعالان و پناهندگان سیاسی

پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان در فراخوانی ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در اقلیم کوردستان از حکومت اقلیم دعوت به عمل آورده است به همکاری با دولت ایران برای ترور و تهدید روزنامەنگاران، فعالین سیاسی و آزادیخواهان دست بردارد.

متن فراخوان پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان به شرح زیر است:

با نزدیک شدن به سالگرد صدور فتوای خمینی در تکفیر کوردها و سالگرد اعدام‌های دستە‌جمعی در ایران و کوردستان ماشین ترور و تهدید حکومت دیکتاتور ایران با بە سرکارآمدن یکی از اعضای هیئت مرگ، بیش از پیش فعال‌تر شده و روزنامەنگاران و آزادی‌خواهان را هدف قرار دادە است، دستگاه حاکمه و امنیتی ایران چندسالی است دامنەی ترورهای خود را دوباره گسترش داده، تا جایی که به عمق اروپا و آمریکا نیز نفوذ کرده است.

روز چهاردهم ماه ژوئیە گذشته یکی از فعالین سیاسی کورد بەنام بهروز رحیمی در نزدیکی سلیمانیه توسط عوامل حکومت ایران ترور شد، روز هفتم همین ماه نیز جسد یکی از اعضای رهبری حزب دموکرات کوردستان با نام موسی باباخانی که گفته می‌شود توسط عوامل دستگاه ترور ایران به قتل رسیده در هتلی در شهر هولیر پایتخت کوردستان عراق پیدا شد.

 هم‌زمان با ترورها دستگاه امنیتی حکومت ایران اقدام به تهدید روزنامەنگاران و فعالین مدنی نیز نمودە است، آخرین مورد آن روزنامەنگار زن، شهلا محمدی است که خود و خانوادەاش از طرف نهادهای امنیتی حکومت ایران تهدید شدەاند.

پیش از وی نیز روزنامەنگاران کورد زیادی در کوردستان عراق، ترکیه و اروپا مورد تهدید این حکومت دیکتاتور قرار گرفتەاند، تمام این‌ها نشانەای است از عزم جدی دستگاه دیکتاتوری ایران برای ساکت کردن صدای آزادی‌خواهان  و ایجاد خفقان و سرکوب در داخل ایران و همچنین دخالت‌های آشکار حکومت ایران در امور اقلیم کوردستان برای ترور و تهدید روزنامەنگاران، فعالین سیاسی و آزادیخواهان.

 بەعنوان پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان بە شدت ترورهای اخیر، ربایش و تهدید روزنامە‌نگاران و آزادی‌خواهان را از طرف رژیم دیکتاتور ایران و دستگاه سرکوب و ترور آن محکوم نموده و از نهاد‌های بین‌المللی و حقوق بشری خواهانیم تا در مقابل این امر سکوت ننموده و پاسخی شایسته به ترور و تهدیدهای هراس‌افکن حکومت ایران بدهند.

همچنین از حکومت اقلیم کوردستان خواهانیم به معیارهای دمکراسی و حقوق بشر برگشته و دست از همکاری حکومت ایران برای ترور و تهدید روزنامەنگاران، فعالین سیاسی و آزادیخواهان بردارد، در همین زمینه از نهادهای حقوق بشری درخواست می‌کنیم با تحت فشار قراردادن مسئولان اقلیم کوردستان، مقابل نفوذ و دست‌درازی حکومت ایران ایستاده و به حفاظت از جان پناهندگان سیاسی اهتمام دهند، و بر آن تاکید داریم، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وظیفەی خود را در خصوص حفاظت از پناهندگان سیاسی در اقلیم کوردستان و ترکیه بەجا آورده و زمینەی انتقال آنها به کشوری امن را فراهم نماید.

بنابراین از تمام ملیت‌های ایران، زنان، جوانان و اقشار مختلف و احزاب کوردی، احزاب چپ و کمونیست ودیگر فعالان حقوق بشر و حقوق زنان دعوت می‌نماییم با امضای این فراخوان پشتیبانی خویش را از حق آزادی بیان و حفاظت از دمکراسی و همچنین پشتیبانی از روزنامەنگاران و فعالان سیاسی آزادی‌خواه اعلام نمایند.

پلاتفرم دمکراتیک فراملیتی زنان

٩-٨-٢٠٢١

برای امضای این فراخوان به آدرس ایمیل زیر مراجعه کنید:

[email protected]